Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■op Kerstdag had hem moed tot hopen gegeven en Alice's toespraak van vandaag hem van teederen trots vervuld.

Medelijden had hem weerhouden Daisy, anders in alles zijn vertrouwde, deelgenoote te maken van zijn liefde, omdat ze haar eigen genegenheid onderdukken moest. Zijn moeder was altijd eenigszins jaloersch op elk meisje, dat hij bewonderde; maar wetende hoeveel zij van Alice hield, •koesterde hij zijn geheim alleen, van plan haar binnenkort alles te vertellen.

„Ik denk dat ik haar maar zal schrijven," begon hij langzaam, na een pauze, waarin beiden zich inspanden •om op een nieuw en schitterend idee te komen.

„Ik weet iets prachtig geschikts! Net iets voor haar en voor jou ook. Je benf tóch zoo'n dichter!" riep Josie met een kleinen luchtsprong.

„Wat is dat dan? Spot er nu alsjebelieft niet mee," smeekte de schuchtere minnaar, nieuwsgierig, doch bevreesd voor de scherpe tong van zijn zusje.

In een van miss Edgeworth's verhalen heb ik gelezen ■van een man, die zijn uitverkorene drie rozen aanbood : een knop, een half-ontloken roos en een in vollen bloei. Ik ben vergeten welke zij aannam ; maar het is een aardige manier, en Alice weet er van, omdat zij er bij was toen het voorgelezen werd. Hier zijn alle soorten vertegenwoordigd; de twee eerste heb je al; pluk nu nog de mooiste roos die je vinden kunt, dan zal ik er een lintje omheen doen en ze ongemerkt op haar kamer leggen. Zij zou zich bij Daisy verkleeden; dus heb ik er prachtig gelegenheid toe."

Met de oogen op den bloeienden rozenstruik, stond Demy een oogenblik in gepeins verzonken, en de glimlach •die zijn gezicht verhelderde, was zoo verschillend van dien, welken zij er ooit op had gezien, dal Josie zich getroffen afwendde, als had zij geen recht den machtigen, alles vermeesterenden hartstocht te zien dagen, die, zoolang hij duurt, den jongen man zoo gelukkig maakt als een god.

„Doe het maar," was al wat hij antwoordde, terwijl hij een ontloken roos plukte, om zijn geurige liefdes■verklaring mee te voltooien.

Verheugd in zoo'n romantische aangelegenheid betrokken

Sluiten