Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontrouw jegens haar vriend. Terwijl zij zoo dacht, werd de half ontloken roos bij den knop gevoegd en toen, na een poosje, kuste zij de geheel ontloken bloem en stak die bij het verklappende groepje op haar japon.

Gelukkig voor haar dat Demy er niet was, toen zij naar beneden sloop om zich bij de gasten te voegen, die spoedig in grooten getale kwamen opdagen. De blijde uitdrukking die haar gewoonlijk wat ernstig gezichtje deed stralen, kon gemakkelijk worden toegeschreven aan de loftuitingen, die zij voor haar toespraak ontving, en de lichte ontroering, merkbaar wanneer een of ander groepje heeren naderde, ging spoedig voorbij, daar geen van allen de bloemen opmerkte, die zij boven haar gelukkig kloppend hart droeg.

Intussclien was Demy bezig zekere eerwaardige personen in het Collegebouw rond te leiden en hielp hij zijn grootvader hen te onderhouden met gesprekken over de Socratische methode van opvoeding, Pythagoras, Pestalozzi, Fröbel enz,, die hij allen van ganscher harte op den bodem der Roode Zee wenschte; geen wonder ook, want zijn hoofd en hart waren vol van liefde, rozen, hoop en vrees. Hij loodste de geleerde, ernstige en eerwaardige bezoekers eindelijk veilig PIumfield binnen en deed hen over aan zijn oom en tante Rhaer, de eerste vol ongeveinsde vreugde over allen en alles om hem heen, de laatste met lachend gelaat, een martelaarschap doorstaande, toen zij ontelbare handen schudde en totale onwetendheid voorwendde van het treurig ongeval, dat de zwaarlijvige professor Plock op den tluweelen sleep van haar gekleede japon had getrapt.

Met een diepen zucht van verlichting zag Demy naar Alice rond. Als de magneetnaald naar de pool — vloog zijn blik recht naar den hoek, waar een donker hoofd met zijn kroon van vlechten zich als dat eener koningin verhief. Ja! zij had een bloem aan; een! twee! O — vreugde! hij zag ze al van ver en loosde een zucht van verrukking; Op dit zielroerend oogenblik klampte hem echter een gezette dame, dorstend naar kennis, aan, en hij was wel gedwongen haarde verschillende voorbijtrekkende beroemdheden aan te wijzen, met een engelengeduld, dat een

Sluiten