Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begeerte dat hij haar zond, wel wetend, dat een jongmensch onmogelijk in Duitschland kon wonen, zonder door den Duitschen geest te worden aangetast.

„Zijn hart zit op de goede plaats en zijn hoofd zal wel ophelderen, wanneer hij uit den mist van bier, tabak en metaphisica komt, die hem nu omgeeft. Engeland zal zijn gezond verstand wakker schudden, en de frissche zeelucht al zijn kleine dwaasheden wegblazen,'' verkondigde tante Jo, zeer verheugd over de goede vooruitzichten van haar violist, wiens terugkeer tot de volgende lente was uitgesteld, tot zijn grooten spijt doch stoffelijk voordeel.

Josie bracht een maand bij miss Cameron aan zee door en wijdde zich zoo vlijtig aan de haar verstrekte lessen, dat haar wilskracht, talent en geduld den grondslag legden tot een vriendschap, die haar in latere jaren van drukke werkzaamheid en triomf, van onberekenbaar veel waarde was; want kleine Jo's neigingen waren van de rechte soort geweest, en het dramatisch talent der familie March zou mettertijd opbloeien in een gevierde, deugdzame en beminde actrice.

Tom en zijn Dora werden zoo zachtjes aan naar het huwelijksbootje gevoerd, want Bangs Senior was zoo bevreesd dat zijn zoon zich opnieuw bedenken en een derde beroep kiezen zou, dat hij gaarne zijn toestemming gaf tot een spoedig huwelijk, als een soort anker om den bewegelijken Thomas vast te houden. INu kon Tom zich niet meer over een koele behandeling beklagen, want Dora aanbad hem en maakte hem het leven zoo aangenaam, dat zijn ongelukkig gesternte hem scheen verlaten te hebben en hij goed op weg was een voorspoedig man te worden, met ontegenzeggelijken aanleg voor het vak dat hij gekozen had.

„Van den herfst gaan wij trouwen en zullen dan eerst een poosje bij mijn vader inwonen. De oude heer wordt zoetjes aan een dagje ouder, weet je, en mijn vrouw en ik moeten hem wat oppassen. Later zullen wij een eigen huishouden opzetten," was in die dagen zijn geliefkoosd onderwerp, dat gewoonlijk glimlachend werd aangehoord, want het idee van Tommy Bangs, aan het hoofd van

Sluiten