Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een huishouden bleef onweerstaanbaar grappig voor allen die hem kenden.

Alles ging dus goed, en tante Jo was al begonnen te denken, dat haar beproevingen in dat jaar ten einde waren, toen er nieuwe emotie kwam. Dan had met lange tusschenpoozen verscheiden briefkaarten gestuurd en hun zijn adres opgegeven, „ten huize van M. Mason enz." Daardoor was hij in slaat gesteld zijn verlangen naar tijding van huis te bevredigen, korte berichten te zenden en hun verwondering over zijn aanhoudend uitstel eenigszins te doen bedaren. De laatste kaart, die in September kwam, was uit Montana en behelsde niets anders dan:

„Eindelijk hier weer in de mijnen; niet van plan lang te blijven. Allerlei ontmoetingen. Boerderijplannne opgegeven. Spoedig meer. Gezond, druk bezig en zeer gelukkig.

Had zij geweten, wal de dikke streep onder „zeer gelukkig" beduidde, dan zou die briefkaart een welsprekend stukje karton zijn geweest, want Dan was ontslagen en genoot nu de vrijheid, waarnaar hij zoo lang gehunkerd had. Toevallig een oud vriend ontmoetende, verplichtte hij dezen, die gebrek aan werkvolk had, door een tijdlang als opzichter dienst te doen, want het gezelschap, zelfs van ruwe mijnwerkers, deed hem goed, en er was iets wonderlijk aantrekkelijks in zwaren arbeid, na zoo langen tijd inde borstelmakerij te zijn opgesloten geweest. Hij vond het een genot, spade en houweel ter hand te nemen en op de rots te beuken, lot hij doodmoe was, — hetgeen spoedig genoeg gebeurde, want het jaar van gevangenschap had zijn krachtig gestel ondermijnd. Hij snakte naar huis, doch wachtte week op week om de schandvlek uil te wisschen en de vervallen uitdrukking van zijn gezicht te doen verdwijnen. Inlusschen maakte hij allen, zoowel opzichters als arbeiders tot vrienden; en daar geen hunner zijn verleden kende, nam hij dankbaar en gelukkig zijn plaats in de wereld weer in; zijn trots had hij nagenoeg afgelegd en hij koesterde geen andere plannen dan ergens nuttig te zijn en het verledene uit te wisschen.

Sluiten