Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zadigen kan. Hij zegt dat zijn zending in Kansas is mislukt; maar hij mag niet veel pralen; daarom wacht ik mijn tijd af. De menschen hier houden veel van hem, en er is hem nu heel veel aan gelegen, ofschoon hij vroeger elke uiting van gevoel beneden zich achtte, zooals je weet. Nu verlangt hij juist dat iedereen goed over hem zal denken, en kan hij maar niet genoeg doen naar zijn zin, om genegenheid en achting te winnen. Misschien heb ik wel ongelijk, maar jij zult het gauw genoeg ontdekken. Ted is in zijn element, en het uitstapje heeft hem verbazend veel goed gedaan. Geef hem mij toch mee wanneer wij naar Europa gaan. Moeder's pappot trekt hem even weinig aan als mij, toen ik je een eeuw geleden voorstelde met mij weg te loopen naar Washington. Heb je geen spijt, dat je het toen niet gedaan hebt?"

Dit vertrouwelijke briefje bracht tante Jo's levendige verbeeldingskracht dadelijk in werking, en zij haalde zicli elke denkbare misdaad, elk mogelijk ongeval of eiken gebeurlijken samenloop van omstandigheden voor den geest, die Dan mogelijkerwijze kon zijn overkomen. Voor 't oogenblik was hij te zwak om met vragen te worden lastig gevallen, maar zij beloofde zich zelve de meest belangwekkende onthullingen, wanneer zij hem eenmaal veilig onder haar hoede zou hebben, want van al haar jongens stelde zij in den „stokebrand" nog steeds het meeste belang. Zij smeekle hem te komen, en besteedde meer tijd aan een brief die hem moest overhalen, dan aan de meest aangrijpende passages in haar „werken."

„Niemand behalve Dan zag dien brief; maar hij haalde hem over, en op zekeren Novemberdag hielp oom Laurie een zwakken man uit een rijtuig voor de deur van Plumfield, en ontving moeder Bhaer den zwerveling als een weergevonden zoon; terwijl Ted, in een roovershoed en een ontzagwekkend paar laarzen, een soort krijgsdans uitvoerde om de belangwekkende groep.

„Dadelijk naar boven en uitrusten; nu ben ik ziekenverpleegster, en deze schim moet eten, voordat hij tegen iemand spreek!," beval tante Jo, haar best doende niet te laten blijken hoe zij was geschokt door de gladgeschoren,

Sluiten