Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o! Ted en de meisjes niet!" Dan greep haar bij den arm, met zoo'n smeekend gebaar, dat tante Jo zich haastte hem te verzekeren, dat niemand, behalve zijn twee oude vrienden, het weten zou, en hij bedaarde onmiddellijk, als schaamde hij zich over zijn plotselingen angst.

„Maar liet was geen moord, het gebeurde in zelfverdediging. Toen hij zijn pistool trok, moest ik hem wel onschadelijk maken. Ik had volstrekt geen plan hem te dooden; maar ik heb er niet zooveel spijt van als ik moest, vrees ik. Ik heb er meer dan genoeg voor geboet, en zoo'n ellendeling, die jongens den slechten weg leert' is beter uit, dan in de wereld. Ja, ik weet wel, dat u het niet goed van mij vindt, maar ik kan het niet helpen. Ik haat zoo'n schurk, zoo'n gluipenden jakhals, en heb altijd lust hein een kogel door zijn lijf te jagen! Maar het was misschien beter, als hij mij had gedood: mijn leven is toch verwoest."

Al de oude somberheid der gevangenis scheen zich weer als een donkere wolk op Dan's gelaat te legeren, en tante Jo was verschrikt over den blik dien het haar schonk op het vuur, waar hij doorheen had moeten gaan om gelouterd, doch voor zijn leven verminkt, weer te voorschijn te treden. Hopende zijn geest op vroolijker onderwerpen te brengen, zei zij bemoedigend:

„Neen, dat is het niet; deze ondervinding heeft je gejeerd er meer waarde aan te hechten en het beter te gebruiken. Het is geen verloren jaar, doch kan het leerzaamste blijken, dat je ooit hebt doorleefd. Tracht in dien geest te denken en maak een nieuw begin; wij zullen je helpen en te meer vertrouwen in je stellen na deze struikeling. Wij struikelen allen en strompelen toch voort."

„Ik kan nooit meer zijn, die ik was. Ik voel mij wel zestig jaar, en heb nergens lust in, nu ik eenmaal hier ben. Laat mij hier blijven tot ik weer op de been ben, dan zal ik u van mijn tegenwoordigheid verlossen en nooit weer lastig vallen," zei Dan mistroostig.

„Je bent zwak en moedeloos, maar dat zal voorbijgaan, en binnenkort begint je je zendingswerk onder de Indianen met al de oude geestkracht en de nieuw verkregen kennis,

Sluiten