Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfbeheersching en bezadigdheid. Vertel mij nu nog eens uitvoerig van dien goeden kapelaan, van Mary Mason en van de dame, die je toevallig door haar toespraakje zoo hielp. Want ik wil alles weten van de ramp, die mijn iongen getroffen heeft."

Door haar warme belangstelling getroilen, klaarde Dan s gezicht op, en hij praatte voort, tot hij de heele geschiedenis van dat treurige jaar voor haar had uitgestort en zich heel wat verlicht gevoelde nn deze last van hem afgewenteld was.

Had hij geweten hoe zwaar hij op het hart van zijn toehoorster drukte, hij zou geen woord hebben gezegd; maar zij verborg haar leed, tot zij hem, getroost en kalm, naar bed had gezonden. Toen schreide zij, alsof haar hart zou breken, totgroote ontsteltenis van Laurie en haar man. Nadat deze alles gehoord en haar zooveel mogelijk getroost hadden, vatten zij weer moed en gingen ze met elkander beraadslagen, hoe zij het best zouden helpen in de grootste ramp, die het jaar voor hen had opgeleverd.

HOOFDSTUK XXI. Aslauga's ridder.

Het verwonderde ieder de verandering te zien, die er na dit gesprek met Dan plaats greep. Het was alsof er een berg van zijn gemoed was geheven; en hoewel de oude onbesuisde geest soms nog plotseling optlikkerde, scheen hij toch zijn uiterste best te doen, en door ijzeren zeltbeheersching zijn vrienden te toonen, hoe dankbaar hij was en hoe hij hen liefhad en hoogachtte. Na van tante Jo de geschiedenis te hebben gehoord, zinspeelden de professor en mijnheer Laurie er niet verder op, dan door den hartelijken handdruk, den medelijdenden blik, het korte opbeurende woord, waarmee mannen sympathie betuigen, en een verdubbelde hartelijkheid, die geen twijfel aan

Sluiten