Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stoeltje naast hem zitten, en trachtte een goed middel te bedenken om uit deze moeilijkheid te geraken, tot zijn hand afgleed en in het neervallen een koordje deeJ breken, dat hij om den hals droeg, en een daaraan hangend doosje op den grond deed vallen.

Tante Jo raapte liet op, en zat het, daar hij niet ontwaakte, verwonderd te bekijken, terwijl zij zich nieuwsgierig afvroeg welk toovermiddel het zou bevatten; want het was een Indiaanscli doosje, en het koord van welriekend, gedroogd, dicht ineengevlochten gras.

„Ik zal geen enkel geheim van den armen jongen meer zien uit te vorschen, maar dit maken en weer wegstoppen, en hem nooit Jalen merken, dat ik zijn talisman heb gezien."

Met die gedachte draaide zij het kleine doosje om en wilde de einden van het koordje aan elkaar binden, toen er een cartonnetje uitviel op haar schoot. Het bleek een portretje, te zijn, zoo afgeknipt, dat het in het doosje paste, en twee woorden stonden op het vloeitje, waarmee het was bedekt: „Mijn Aslauga". Een oogenblik meende tante Jo, dat het een portret van haarzelve zou wezen, want al de jongens bezaten er een; maar toen het dunne papiertje er af viel, zag zij het kiekje, dat Demy op dien gelukkigen zomerdag van Betsy had gemaakt. Nu was er geen twijfel meer aan. Zuchtend pakte zij alles weer in en was op het punt het in Dan's kamerjapon te laten glijden, zoodat niets verraden zou, dat zij kennis droeg van zijn geheim, toen zij, zich vooroverbuigend, zag, dat hij naar haar lag te kijken, met een blik, die haar nog meer verwonderde, dan al de vreemde uitdrukkingen, die zij ooit te voren op dat veranderlijke gezicht had waargenomen.

„Je hand gleed van 't dek af — zoo is het gevallen, en ik wilde hel even weer op zijn plaats brengen," legde tante Jo uit, met een gevoel als een ondeugend kind, dal op kattekwaad is betrapt.

„Hebt u het portret gezien?"

„Ja 1"

„Dan weet u dus nu hoe 'n dwaas ik ben?"

„Ja, Dan, en het spijt mij zoo ...."

„Maak u maar niet bezorgd over mij. Ik ben blij dat WERELD IN, 7e dr. 20

Sluiten