Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

DE BERGPLAATS.

Twee maanden zijn er verloopen. Wij bevinden ons in de woestijn. Voor onze oogen ontrolt zich de oneindigheid. Welke pen is zoo welsprekend dat zij zich wagen zou aan de beschrijving van dien onmetelijken oceaan van groen, aan welken de Noord-Amerikanen in hunne beeldrijke taal den geheimzinnigen naam hebben gegeven van the Far West — het verre Westen — dat is: het onbekende land bij uitnemendheid; — die onafzienbare wildernissen, met hare even grootsche en ontzettende als aanvallige en hartverheffende tooneelen, met hare grenzenlooze wouden en prairiën, waar zich een plantengroei ontwikkelt, zoo rijk en prachtig, zoo vol wasdom en kracht, dat alleen de flora van Indië er mede zou kunnen wedijveren.

Deze onbegrensde vlakten bieden, op het eerste gezicht aan den schemerenden blik des reizigers, die er zich in waagt, niets dan een uitgestrekt tapijt van golvende grashalmen, hier en daar met bloemen geschakeerd en doorsneden met groote rivieren, maar overigens van eene ontmoedigende eentonigheid, die aan den verren horizon met het azuur des hemels als samensmelt.

Eerst langzamerhand, terwijl het oog zich aan deze schilderij gewent, begint de indruk van het geheel voor dien van de afzonderlijke deelen te wijken, en onderscheidt men hier en daar heuvels van matige hoogte, of steil afgebrokkelde oevers van zachtvlietende stroomen, kortom, duizend ongedachte verscheidenheden, die het vervelend eentonige op eene aangename wijs breken, maar bij den eersten aanblik zich verscholen hielden achter het reusachtige gras en den onvergelijkelijk weligen plantengroei die alles bedekt.

Wie zal haar opsommen of schilderen, de pracht der Amerikaansche flora, den oneindigen rijkdom van planten en gewassen, die daar opschieten, elkander verdringen, omstrengelen en doorkruisen, soms de wonderbaarste krullen en bochten beschrijven, of zich vormen tot grootsche en statige bogen en gewelven, in één woord, tot het schoonst en verhevenst schouwspel, dat den aanschouwer beurtelings verrukt of verbaast, door zijne onuitputtelijke verscheidenheid en treffende overeenstemming?

De Roovers der Prairiën. 1

Sluiten