Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de cache had kunnen verraden, die voor hem van zooveel nut was geweest.

Zoodra hij op zijne manier dezen plicht jegens den door hem bestolen eigenaar eerlijk had vervuld, schouderde de Roode-Ceder zijn geweer, nam zijn voorraad op, floot zijn hond en verwijderde zich, in zijn vuist lachende en prevelend:

„Hal ha! ha! dacht gij het everzwijn in zijn schuilhoek te hebben versmoord? Wij zullen zien hoe hij zich weet te wreken!"

Maar, door welken zonderlingen samenloop van omstandigheden, zoo hooren wij den lezer vragen, had de Squatter, dien wij aan het hoofd van een bende vrijbuiters vol moed de woestijn zagen intrekken, zich zoo verlaten gevonden en op het punt van in de prairie om te komen?

Deze vraag zullen wij nader ophelderen.

II.

OP DEN LOER.

Aan het slot van ons vorig boek 1) hebben wij gezegd dat achter den troep, door den Roode-Ceder aangevoerd, een andere troep bijna gelijktijdig de woestijn binnentrok. Deze laatste troep stond onder kommando van Valentin Guillois en bestond uit Curumilla. generaal Ibanez, don Miguel en diens zoon.

Wat deze vijf mannen zochten, was geen goudmijn, maar gerechtigheid en wraak.

Op Indiaansch grondgebied komende, wierp de Franschman een bespiedenden blik om zich heen en toen zijn paard inhoudende, wendde hij zich tot don Miguel.

„Eer wij verder gaan," zeide hij, „zullen wij geloof ik weldoen met samen raad te houden, om onze zaken goed te overleggen, en een plan van den veldtocht vast te stellen, daar wij later niet meer van afwijken."

„Mijn vriend," antwoordde de haciendro, „gij weet dat al onze hoop op u berust, handel dus zooals gij noodig en geschikt zult oordeelen."

„Goed," riep Valentin. „Dit is juist het uur dat de hitte alle levende schepselen in de woestijn noopt om een toevlucht in de schaduw van het geboomte te zoeken; laten wij dus hier stilhouden: de plaats waar wij zijn is uitnemend geschikt om eenige uren rust te nemen."

„Het zij zoo," antwoordde de haciendro lakoniek.

i) Gids der Prairiën.

Sluiten