Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,Luistert!" riep op eens de onbekende.

Er knalde een geweerschot.

De drie mannen ijlden naar buiten.

Wat was er gebeurd.

Io plaats van zijne kameraden te volgen, had de Indiaan, wel overtuigd dat de Roode-Ceder zoo dwaas niet zou zijn om in eene spelonk te vluchten die geen tweede uitgang had, liever verkozen om daar buiten aan den oever der rivier post te vatten in geval de bandiet aan dien kant zou pogen te vluchten. De berekening van het opperhoofd was juist uitgekomen. Zooals wij gezien hebben, had de Roode-Ceder beproefd om door den tweeden uitgang der grot te ontsnappen. Na een poos onder water te hebben gezwommen, landde de Scjuatter aan een klein eilandje en verdween bijna oogenblikkelijk in het dichte kreupelhout.

Geen zijner bewegingen was Curumilla ontgaan, die zich achter een vooruitspringende rots verborgen hield.

De Roode-Ceder vertoonde zich weldra opnieuw.

Hij zat te paard.

Het opperhoofd, zijn geweer gereed houdende, mikte scherp, en nauwelijks zette het dier de voorhoeven in het water om de rivier over te zwemmen, of het stortte als door den bliksem getroffen op het zand en sleepte de ruiter in zijn val mede.

De kogel van Curumilla had het den kop verbrijzeld.

De Roode-Ceder stond oogenblikkelijk weder op en sprong hals over kop in den stroom, waar de jagers hem tot hunne teleurstelling zagen verdwijnen.

„Bah!" zeide Yalentin zoo bedaard als een philosoof, „de bandiet is thans niet meer te vreezen, wij hebben hem de nagels gekort." °

„Dat is waar, zei de onbekende, „maar zij zullen spoedig weder aangroeien!"

V.

DE GROT.

Wij hervatten thans ons verhaal op het punt waar wij het aan het slot van het eerste hoofdstuk gelaten hebben, en keeren tot den Roode-Ceder terug, die, dank zij de door hem in de cachc gevonden wapens, al zijne woestheid hernomen had en reeds droomde van nieuwe wraak.

De toestand van den bandiet was intusschen nog zeer benard en zou ieder ander persoon, minder sterk van geest als hij, zeer in verlegenheid hebben gebracht.

Hoe groot de woestijn ook zij, en welk een volledige kennis van

Sluiten