Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wierpen hem toen in den afgrond, daar hij met donderend geraas in nedertuimelde, alsof er eene batterij grof geschut werd gelost. Eindelijk werd de grot uitwendig met struiken dicht gestopt, om haar zooveel mogelijk onzichtbaar te maken.

„Oef!" riep Sandoval, „nu is alles in orde; wii kunnen vertrekken zoodra gij maar wilt."

„Op staanden voet!" antwoordde de Gazelle, die geen geduld meer scheen te bezitten, en die gedurende al deze toebereidsels geen oogenblik had opgehouden met de roovers hunne langzaamheid te verwijten.

De troep trad thans onverwijld de onderaardsche gang in.

Na een tocht op den tast van ongeveer een half uur, kwam men eindelijk aan een diepe vallei, waar een vrijbuiter stond te wachten bij de paarden, die nog bezig waren met peulvruchten en jonge struiken te knabbelen.

Ieder koos zijn paard en sprong in den zadel.

De Gazelle liet hare reisgenooten voorbijgaan, en dwaalde een poosje rond, als scheen zij liefst een weinig achteraan te willen blijven. Ongemerkt naderde zij den Squatter, keek hem aan met een onbeschrijfelijken blik, en hield hem de kleine mollige hand op den schouder.

„Hoor eens, Roode-Ceder," fluisterde zij met eene zachte maar nadrukkelijke stem; „het is immers don Miguel de Zarate, de vader van don Pablo, dien gij bedoelt, niet waar?"

„Ja, senorita," antwoordde de Squatter, met geveinsde verwondering over deze vraag: „Waarom vraagt gij mij dat?"

„Och! nergens om," riep zij, de schouders ophalend; „het is maar zoo'n inval "

En hiermede haar paard de sporen gevende dat het dier van schrik opsprong en hinnikte, snelde zij den troep achterna, die reeds in vollen galop een goed eind vooruit was.

„Waarom zou zij zooveel belang stellen in don Pablo de Zarate?" vroeg de Roode-Ceder in zichzelven, zoodra hij alleen was, „dat moet ik weten. Wie weet? misschien zou mij dat kunnen dienen ...

Een onheilspellende grijns plooide zich om zijne dunne lippen, en terwijl hij het meisje zag weggaloppeeren, mompelde hij :

„Gij denkt uw geheim goed te bewaren! Arme zottin! ik zal het spoedig weten."

Sluiten