Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE HOOFDSTUK.

De Baron doet een omstandig verhaal van zijne eerste zeereis. —

De verbazende gevolgen van een storm. — Aankomst te Ceylon;

gevechten en overwinningen. — Terugkeer in Holland.

Ik had nog, zooals mijn oom, de kranigste overste der huzaren met den zwartsten knevel, dien ik ooit gezien heb, me dikwerf placht toe te snauwen, den baard in de keel, en men scheen er geenszins zeker van of 't witte vlas van mijn kin ganzendons of haar was, toen reizen reeds 't vurigste verlangen van mijn hart uitmaakte.

Daar mijn vader zelf een groot deel zijner jeugd met reizen doorgebracht had en menigen winteravond door het los en onopgesmukt vertellen zijner avonturen op de aangenaamste wijze wist te verkorten, zoo kan men die neiging bij mij wel als aangeboren beschouwen. Genoeg, ik greep elke gelegenheid, die zich maar voordeed, aan, om mijne onoverwinnelijke begeerte naar reizen te bevredigen, doch te vergeefs.

Gelukte het mij eens een enkele maal bij mijn vader eene kleine bres te schieten, dan boden mama en tante des te heftiger weerstand en in weinige oogenblikken was alles, wat ik door de slimst overlegde aanvallen gewonnen had, zeker verloren. Eindelijk gebeurde 't eens, dat een mijner bloedverwanten van moederszij

Sluiten