Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stel u mijn vreeselijken toestand voor! Achter mij de leeuw, voor mij de krokodil, aan mijne linkerzij een sterke stroom, aan mijne rechterzij een afgrond, waar zich, zooals ik later hoorde, de vergiftigste slangen ophielden; kortom ik beschouwde mij als verloren, want de leeuw stond reeds op zijn achterste pooten, op 't punt van mij te grijpen.

Onwillekeurig — en dat zou men zelfs een Herkules niet ten kwade duiden — liet ik mij op den grond vallen. Elk oogenblik vreesde ik de tanden of klauwen van het woedende roofdier te voelen, of in den bek van den krokodil te verdwijnen. Doch binnen weinige sekonden hoorde ik een hevig, zeer vreemd geluid, zooals ik er nog nimmer een gehoord had; en te verwonderen is dat niet, als ik u vertel, waardoor dat ontstond. Na eenige oogenblikken geluisterd te hebben, waag ik 't eindelijk het hoofd op te lichten en in 't rond te zien, en tot mijne onuitsprekelijke vreugde bespeur ik dat de leeuw, in de felheid waarmede hij op mij lossprong, juist in 't oogenblik dat ik mij ter aarde Het vallen, over me heen in den kop van den krokodil was gesprongen. De kop van den eenen stak in den bek van den anderen, en zij worstelden beiden uit alle macht om van elkander los te komen. Daarop joeg ik met de kolf van mijn geweer den kop nog dieper in den bek van den krokodil, die nu jammerlijk stikken moest.

Spoedig nadat ik deze volkomen overwinning van twee vreeselijke vijanden bevochten had, kwam mijn vriend zien, wat toch de oorzaak van mijn achterblijven was.

Na wederkeerige gelukwenschen maten wij den krokodil en bevonden dat hij veertig voet lang was.

Zoodra wij den gouverneur dit buitengewoon avontuur verteld hadden, zond hij een wagen met eenige lieden, om de beide dieren te halen. Van het leeuwenvel liet ik me tabakszakken

Sluiten