Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vast geregen waren. Ik trok ze nu gemakkelijk aan land, slingerde het touw eenige malen om mijn lijf en schouders en ging zoo op weg naar huis.

Daar ik nog een tamelijk eind van huis was en al die eenden om mij heen vrij lastig begonnen te worden, deed het mij bijna leed, er zoo veel gevangen te hebben. Nu had er echter een zonderling voorval plaats, dat mij in den beginne in geen geringe verlegenheid bracht. De eenden waren namelijk allen levend, doch begonnen, toen zij van de eerste ontsteltenis bekomen waren, krachtig met de vleugelen te slaan en zich met mij hoog in de lucht te verheffen. Nu zou bij menigeen goede raad duur geweest zijn. Ik maakte echter van deze omstandigheid een goed gebruik en mijn rokspanden als roer gebruikende, richte ik daarmede mijn koers door de lucht naar mijne woning.

Toen ik nu juist boven mijne woning aangeland was, en 't er op aankwam, om ongedeerd naar beneden te komen, draaide ik de eene eend na de andere den nek om, daalde hierdoor heel zachtjes en kwam door den schoorsteen van mijn huis op den keukenhaard terecht, tot grooten schrik en verbazing van mijn kok, die gelukkig nog geen vuur aangelegd had.

Een dergelijk voorval had ik eens met eene vlucht patrijzen.

Ik was uitgegaan om een nieuw geweer te beproeven, en had mijn kleinen voorraad hagel geheel verschoten, toen, tegen alle verwachting, eene vlucht patrijzen vlak voor mij opvloog. De wensch om eenigen daarvan 's avonds op mijne tafel te zien, bracht me op een inval, waarvan ik u wel kan aanraden, in geval van nood gebruik te maken. Zoodra ik gezien had, waar de patrijzen neergestreken waren, laadde ik snel mijn geweer en deed er in plaats van lood den laadstok in, dien ik zoo goed als dit in de groote haast gebeuren kon, aan 't boveneinde wat spits maakte.

Nu sloop ik stil naar de plek waar de patrijzen zich ophielden,

Sluiten