Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groeit. Het speet ons naderhand, dat wij ze gedood hadden, toen wij vernamen, dat de bewoners hen tam maakten en voor rijden en trekken, zooals wij de paarden, gebruiken. Hun vleesch moet, naar men ons zei, uitmuntend smaken, doch is voor een volk, dat alleen van melk en kaas leeft, geheel overtollig.

Toen wij nog twee dagreizen van ons schip verwijderd waren, zagen wij drie menschen, die aan hooge boomen bij de beenen opgehangen waren. Toen ik naar de oorzaak hunner straf vroeg, vernam ik, dat zij vreemden geweest waren, en bij hun terugkeer hunne vrienden bedrogen hadden door plaatsen te beschrijven, die zij nimmer gezien hadden en dingen te vertellen, die nooit gebeurd waren. Ik trok mij hier niets van aan, daar ik mij altijd streng tot feiten bepaald heb.

Zoodra wij aan boord waren, werd het anker gelicht, en verlieten wij deze buitengemeene streek, toen, tot ons aller verbazing, al de boomen aan den oever, waaronder zeer groote en hooge waren, tweemaal heftig voor ons bogen, precies in hetzelfde tempo, en daarop hunne vorige rechte houding weer aannamen.

Toen wij drie maanden gezeild hadden, de hemel weet waar, daar wij geen kompas hadden, kwamen wij in eene zee, die er geheel zwart uitzag. Wij proefden het water en bevonden dat het uitmuntende wijn was. We hadden nu groote moeite om te zorgen dat onze matrozen er niet te veel van dronken. Doch de vreugde duurde niet lang, want eenige uren later waren wij door walvisschen en andere ontzaglijke dieren omringd, waaronder er een was, welks grootte wij met al onze verrekijkers niet konden overzien.

Dit monster nam ons schip met al zijne masten en volle zeilen in den bek tusschen zijne tanden, waarbij de mast van het grootste oorlogsschip een zwavelstokje werd.

Nadat wij eenigen tijd in zijn bek gelegen hadden, sperde hij

Sluiten