Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELFDE HOOFDSTUK.

De Baron wordt krijgsgevangen gemaakt en als slaaf verkocht. — Hij verzorgt de bijen van den Sultan, die door twee beren worden aangevallen. — Een zilveren bijl, die hij naar de beren werpt, stijgt naar de Maan op en wordt op vernuftige wijze teruggehaald. — Bij zijn terugkeer valt de Baron op den grond en weet uit een gat te ontkomen. — Eene beschrijving van de Maanbewoners. — Hoe een beer met honing gevangen werd.

Het ging mij niet altijd naar wensch. Eens had ik het ongeluk door de overmacht krijgsgevangene te worden gemaakt en, wat nog erger is, als slaaf verkocht te worden.

In dezen vernederden toestand was mijn dagelijksch werk minder hard en zuur dan wel zonderling en verdrietig. Ik moest namelijk de bijen van den sultan eiken morgen naar buiten drijven, ze daar den ganschen dag hoeden en vervolgens tegen den avond weder in hare korven terugbrengen. Op zekeren avond miste ik eene bij, doch merkte dadelijk, dat twee beren haar hadden aangevallen en haar, een koningin, vermoorden wilden. Daar ik nu geen ander wapen bij de hand had dan de zilveren bijl, welke het kenteeken der tuinlieden en veldarbeiders van den sultan is, wierp ik deze naar de beide roovers met de bedoeling om ze daardoor op de vlucht te jagen. De arme bij werd er ook inderdaad door bevrijd; doch door een on-

Sluiten