Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWAALFDE HOOFDSTUK

De Baron ziet een ballon boven Constantinopel; raakt dien, brengt hem naar beneden en vindt er een Fransch wijsgeer in. — Hij krijgt van den Grooten Heer eene zending naar Egypte. — Overstrooming van den Nijl. — Wonderbaarlijke ontkoming. — De Baron draagt zijn rijtuig over een smallen weg. — De bevroren hoorn.

Toen ik in Turkschen dienst was, vermaakte ik mij dikwerf in een pleizierbootje op de Marmora, van waar men een prachtig gezicht op de geheele stad Constantinopel heeft. Op zekeren morgen bewonderde ik de fraaie, heldere lucht en bemerkte een rond ding, omtrent zoo groot als een biljartbal in de lucht, waar nog iets anders aan hing. Ik greep dadelijk naar mijn beste en langste geweer, zonder 't welk ik, als 't eenigszins mogelijk is, nooit uitga of reis, deed er een kogel op en vuurde naar 't ronde ding in de lucht, doch ik raakte het niet. Ik herhaalde 't schot met twee kogels, doch slaagde niet beter. Eerst het derde schot, met vier of vijf kogels, maakte aan de eene zijde een gat en bracht het ding naar beneden. Stel u mijne verbazing voor, toen een mooi vergulde wagen met een man er in en een half schaap, dat gebraden scheen te zijn, op eenigen afstand van mij neerkwam. Zoodra ik van mijne eerste verbazing wat be-

Sluiten