Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEERTIENDE HOOFDSTUK.

Gedurende het beleg van Gibraltar brengt de Baron een bezoek aan zijn ouden vriend generaal Elliot. — Het zinken van een Spaansch oorlogsschip. — Eene oude vrouw op de Afrikaansche kust. — De Baron vernielt al de vijandelijke kanonnen en zendt den graai van Artois naar Parijs. — Hij redt het leven van twee Engelsche spionnen met den slinger die Goliath doodde. — Anecdote van het hoofd eens Russischen generaals.

Gedurende het beleg van Gibraltar zeilde ik met eene proviandvloot onder Lord Rodney's bevel naar genoemde vesting, om mijn ouden vriend, generaal Elliot, te bezoeken, die door de uitmuntende verdediging dezer plaats zich onverwelkbare lauweren verworven heeft. Na de eerste vreugde, die gemeenlijk aan het weerzien van oude vrienden verbonden is, ging ik met den generaal den toestand van het garnizoen en de operatiën van den vijand na. Ik had uit Londen een voortreffelijken spiegeltelescoop meegebracht, met behulp waarvan ik bevond, dat de vijand juist op het punt was, een zes-en-dertigponder af te vuren naar de plek, waar wij ons bevonden. Ik zei dit den generaal; hij keek door 't glas en zag, dat ik gelijk had. Met zijne toestemming liet ik dadelijk een acht-enveertig-ponder van de naaste batterij halen en richtte dien zóó nauwkeurig, dat ik van mijn doel volkomen zeker was.

Sluiten