Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veronderstelling was dat hunne schildwachten omgekocht en zeven of acht regimenten van het garnizoen voor deze vreeselijke verwoesting hunner artillerie gebruikt waren. De heer Drinkwater maakt in zijne geschiedenis van het vermaarde beleg gewag van een groot verlies, dat de vijand door een brand in het leger geleden had, doch weet er de oorzaak niet van aan te geven. Hoe zou hij dat ook kunnen, want ik vertelde het niemand, zelfs generaal Elliot niet. De graaf d'Artois en al zijne officieren maakten in hun schrik beenen en liepen door tot zij Parijs bereikten. Door den angst, die zich van hen meester maakte, waren zij in drie maanden niet in staat, de geringste verfrissching te gebruiken, maar leefden evenals de kameleon van de lucht.

Omtrent twee maanden, nadat ik den belegerden dezen dienst bewezen had, zat ik op zekeren morgen met den generaal aan 't ontbijt, toen op eens een bom in de kamer vloog en op tafel neerkwam. Zooals een ieder zou gedaan hebben, verliet de generaal dadelijk het vertrek; maar ik nam de bom op vóór zij barstte en droeg ze naar den top eener rots. Van hier zag ik op een heuvel der zeekust, niet ver van het vijandelijk leger, eene tamelijk groote menigte, maar kon met het bloote oog niet ontdekken wat zij voornemens was. Ik greep dus dadelijk mijn telescoop en bespeurde nu, dat twee onzer offcieren, een generaal en kolonel, met wie ik den vorigen avond had doorgebracht en die tegen middernacht als spionnen in het Spaansche leger geslopen waren, gevat waren en op 't punt stonden te worden opgehangen. De afstand was te groot om de bom met de hand te kunnen werpen. Gelukkig herinnerde ik mij dat ik den slinger in mijn zak had, dien David zoo meesterlijk tegen Goliath gebruikt had. Daar lei ik mijne bom in en wierp haar toen onmiddellijk te midden van den kring. Toen zij viel, barstte zij uiteen en doodde al de omstanders, behalve de

Sluiten