Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFTIENDE HOOFDSTUK.

Een belangwekkend relaas van de voorouders des Barons. — De geschiedenis van den slinger en zijne eigenschappen. — Een uitverkoren dichter. — Koningin Elizabeth. — De vader van den Baron trekt van Engeland naar Holland het Kanaal over op een zeepaard, dat hij voor zevenhonderd dukaten verkoopt. — De Baron neemt een bad en ontmoet een onverwachten gezel. — Hij komt in hitte en duisternis, waaruit hij door een hornpipe te dansen, bevrijd wordt. — Vervolgens gaat hij weder aan land en vindt twee wonderlijke bedienden.

Aan uw gezicht kan ik zien, dat gij wel eens zoudt willen vernemen, hoe ik toch aan dien slinger ben gekomen. Welnu, ik zal 't u vertellen.

Ge moet dan weten, dat ik van de vrouw van Uria afstam, die later met David getrouwd is. Nu krakeelden zij over een zeer gewichtig punt, namelijk over de plek, waar Noach's ark gebouwd werd en waar die na den zondvloed was blijven staan. Dit had eene scheiding ten gevolge. Zij had den koning dikwerf over zijn slinger als zijn grootsten schat hooren spreken en stal dien in den nacht toen zij van elkaar gingen. Eer zij echter nog uit zijn Staten was, werd het voorwerp vermist, en niet minder dan zes man van 's konings lijfwacht zetten haar achterna. Zij

Sluiten