Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

totale duisternis en benauwde warmte doorbracht. Ten slotte begreep ik dat, als ik hem maar veel moeite veroorzaakte, hij blij zou wezen wanneer hij van mij af was. Daar ik ruimte in overvloed had, speelde ik hem allerlei poetsen, danste, sprong en duikelde naar hartelust; maar niets scheen hem zoo te hinderen als de snelle beweging mijner voeten wanneer ik een hornpipe danste; zoodra ik begon, sprong hij soms loodrecht uit het water op. Ik hield echter vol. Doch nu werd de visch door de bemanning van een voorbijzeilend Italiaansch koopvaardijschip ontdekt en in weinige minuten met harpoenen gedood.

Zoodra hij aan boord was gebracht, hoorde ik de bemanning beraadslagen, hoe zij hem zouden opensnijden, om de grootste hoeveelheid olie te kunnen behouden. Daar ik Italiaansch verstond, was ik in den doodelijksten angst dat hunne messen ook mij tegelijkertijd zouden opensnijden. Daarom hield ik mij zooveel mogelijk in 't midden van de maag, want er was ruimte genoeg voor een dozijn menschen, en ik verbeeldde mij natuurlijk, dat zij met de uiteinden zouden beginnen. Doch mijne vrees verdween intusschen, want zij begonnen met het onderlijf te openen. Zoodra ik nu een weinig licht zag schemeren, schreeuwde ik zoo luid mogelijk, dat men mij toch uit een toestand verlossen zou, die tot stikkens benauwd werd.

Onmogelijk laat zich de verbazing op alle gezichten beschrijven, toen zij eene menschelijke stem uit den visch hoorden komen; maar nog meer steeg de verwondering, toen zij er een naakt mensch uit zagen verschijnen. Kortom, mijne heeren, ik vertelde hun de geheele geschiedenis, zooals ik u gedaan heb, en waarover zij in de hoogste mate verbaasd waren.

Nadat ik eenige verfrisschingen gebruikt had en in zee geduikeld was om mij eens goed te reinigen, zwom ik naar mijne kleêren, die nog lagen waar ik ze op 't strand gelaten had. Voorzoover ik het

Sluiten