Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik hiervan door een der sultanen ingelicht, en deze, die mij zeer genegen was, verborg mij in haar vertrek, terwijl de officier, die met de tenuitvoerbrenging van het vonnis belast was, mij overal met zijne helpers zocht.

Dien zelfden nacht ontvluchtte ik aan boord van een schip dat naar Venetië bestemd was en dat juist bezig was om de ankers te lichten.

Deze laatste historie, mijne heeren, vertel ik niet heel graag, daar mijne poging mislukte en 't daarenboven weinig scheelde, of ik had er mijn leven bij verloren. Daar zij echter niets bevat dat mij tot schande zou kunnen strekken, wilde ik ze u niet onthouden.

Nu kent ge mij allen, heeren, en kunt aan mijne waarheidsliefde niet twijfelen. Laat mij u nu eens een en ander omtrent de afkomst van dezen blufferigen, grootsprekenden De Tott vertellen.

Zijn vader was geboortig uit Bern, in Zwitserland, en was aldaar opzichter over de straten, lanen en bruggen. Zijne moeder kwam uit het Savooische gebergte en had een heel mooi, groot kropgezwel aan den hals, dat bij de dames uit die streek iets zeer gewoons is. Zij verliet hare ouders zeer jong en zocht haar geluk in dezelfde stad, waar zijn vader geboren werd. Dit beminnelijk paar ontmoette elkander bij toeval op straat, en daar zij beiden wat veel gebruikt hadden, tuimelden zij tegen elkaar en rolden te zamen over de straat. Hierdoor ontstond twist en werden zij ten slotte naar het huis van arrest gebracht. Spoedig zagen zij de dwaasheid van hunnen twist in, sloten vrede, werden verliefd op elkaar en trouwden. Daar echter mevrouw zich op nieuw slecht gedroeg, scheidde zijn vader, die een hoog begrip van eer had, zich spoedig van haar. Zij voegde zich toen bij eene familie, die met een poppenkast rondtrok. Later kwam zij

Sluiten