Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

De Baron gaat naar Petersburg, waar hij een onderhoud met de keizerin heeft. — Hij weet de Russen en Turken te overreden om op te houden met elkaar te beoorlogen en liever gezamenlijk een kanaal door de landengte van Suez te graven. — De Baron ontdekt de Alexandrijnsche bibliotheek. — Hij belegert Seringapatam en daagt Tippo Saib tot een tweegevecht uit. — De Baron krijgt eenige wonden in 't gezicht, maar overwint ten slotte den dwingeland. — De Baron keert naar Europa terug.

Door een vurig verlangen bezield om een kanaal te graven, besloot ik, 't kostte wat het wilde, een onmiddellijke gemeenschap te vormen tusschen de Middellandsche en Roode Zee, en om dit doel te bereiken begaf ik mij op reis naar St. Petersburg.

Ondanks al hare eerzucht had de keizerin geene ooren voor mijn voorstel, totdat ik op zekeren keer, een kop koffie met Hare Majesteit drinkende, van die gelegenheid gebruik maakte om haar te verzekeren, dat ik mij ter wille van het menschdom gaarne wilde opofferen, mits, indien zij mijne voorstellen wilde aannemen, ik bij de voltooiing van het kanaal naar hare hand mocht dingen!

„Mijn allerbeste baron," zeide zij, „ik stem gaarne toe in

Sluiten