Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles wat gij verlangt, en ben bereid met de Porte vrede te sluiten op de voorwaarden, die gij daar even aangeeft. En," liet zij er op volgen, met al de Majesteit opstaande, die de Czarin, keizerin der halve wereld, ten toon mag spreiden, „dat het aan al Onze onderdanen bekend worde gemaakt, dat Wij deze voorwaarden vaststellen, want aldus is Onze keizerlijke wil en verlangen."

Ik begaf mij nu naar de landengte van Suez, aan het hoofd van een millioen Russische werklieden, en vermeerderde daar mijne werkkrachten met meer dan een millioen Turken, die allen met schoppen en bijlen gewapend waren. Zij kwamen nu niet te zamen om elkaar een kop kleiner te maken, maar in hun wederzijdsch belang, ten einde den koophandel en de beschaving te hulp te komen, en al den rijkdom en de producten van Indië door een nieuw kanaal op de gemakkelijkste wijze naar Europa te brengen.

„Brave mannen," zoo sprak ik deze tallooze werklieden toe, „gaat eens de ontzaglijke vlijt en inspanning der Chineezen na om hun beroemden muur te bouwen; bedenkt daarbij van hoeveel grooter voordeel voor het menschdom deze onderneming wezen zal; volhardt dus allen en de uitkomst zal uw aller pogen rijkelijk beloonen. Bedenkt dat het Münchhausen is, die aan het hoofd van het werk staat en weest overtuigd dat wij slagen zullen."

Dit zeggende stuurde ik mijn wagen uit al mijne macht in de richting die ik aangaf, en toen ik een heel eind vooruit gekomen was, bespeurde ik, dat hij in den grond zakte. Ik trachtte hem vooruit te krijgen, maar de grond, of liever het ontzaglijk verwulfsel opende zich hoe langer hoe meer, zoodat ik met wagen en al pijlsnel naar beneden daalde. Door dien plotselingen val bedwelmd, had ik eenige oogenblikken noodig

Sluiten