Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRIE-EN-TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Eene proclamatie van den Baron. — Ontzaglijke nieuwsgierigheid van het volk om te weten wat grutten zijn. — Het volk is in spanning over de zaak. — Zij breken al de korenschuren in het Rijk open. — De genegenheid des volks herwonnen.

Eenigen tijd daarna vaardigde ik de volgende proclamatie uit, die in de Staatscourant en alle andere bladen van het Rijk werd opgenomen:

„Daar eene groote hoeveelheid grutten over al de graanschuren van het Rijk voor particulier gebruik verdeeld is geworden en daar de inboorlingen steeds hun afkeer van alle mogelijke Europeesche eetwaren hebben te kennen gegeven, is het bij deze aan de ambtenaren, belast met het toezicht over genoemde grutten, op straffe van zware boete, streng verboden om eenige hoeveelheid, hoe gering ook, van gezegde eetwaar te geven, te verkoopen of te laten verkoopen, tenzij het ons mocht goeddunken.

Münchhausen.

Gedaan op ons kasteel van Gristariska."

Deze proclamatie wekte de grootste nieuwsgierigheid door het geheele Rijk op. Het gebabbel daarover hield dagen lang aan. Grutten, grutten, grutten! zoo luidde het overal, van het aanbreken van

Sluiten