Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onmogelijk, hem van denkbeeld te doen veranderen, zoo als gij

allen weet. Hij bleef dus bij zijn besluit en deed den sprong.

Halverwege bespeurde hij, dat die grooter was dan hij vermoedde.

Hij liet zijn paard dus te midden van den sprong plotseling

keeren, en kwam op den oever terug, van waar hij den sprong beproefd had.

„Terwijl ik verbaasd stond te kijken, reed hij wat verder

achteruit om meer ruimte voor den sprong te hebben, beproefde

dien op nieuw en viel tot aan zijn hals in 't water! Ik dacht

dat hij en zijn paard verloren waren, want het water was blijkbaar

zeer diep, toen hij, tot mijne verbazing, zijn haar greep en zich

daarbij uit het water trok met zijn paard onder hem, dat hij, door

het tusschen zijne knieën gekneld te houden, met zich mede optrok."

Deze anecdote maakte grooten indruk op zijne hoorders, en hij verzekerde mij, dat het een zeer nauwkeurig relaas was, ofschoon de gebeurtenis mijn eigen geheugen ontsnapt was. Maar Hilario Frosticos is een man op wiens woord men bouwen kan.

„En nu, edele Baron," zeide de brave Hilario, „nu is de tijd daar om dit volk een of ander werk te doen uitvoeren, dat wij geschikt achten. Maak gebruik van deze stemming, laat hen niet denken, maar zet hen dadelijk aan 't werk."

Kortom, de geheele natie ging druk aan 't werk om een brug te bouwen zooals men er nog geen gezien had. Ik zorgde er voor, dat zij goed van hun geliefden kava en grutten voorzien waren, en zij werkten als paarden. De toren van Babyion, die zeven mijlen hoog was, of de Chineesche muur was een beuzelarij in vergelijking van dezen verbazingwekkenden bouw, die in korten tijd voltooid was.

Het was eene brug van ontzaglijke hoogte, alles ver overtreffende, wat tot heden ooit gebouwd werd, en waarvan de

Sluiten