Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijne Majesteit eene goede flesch in zijn kabinet. Op zekeren dag gaf de Groote Heer mij een teeken, hem daarheen te volgen en liet mij in een prachtig gemeubelde kamer. Hier haalde hij uit een geheim kastje eene flesch voor den dag, zeggende:

„Münchhausen, ik weet dat gij christenen wijnkenners zijt. Hier is eene flesch Tokayer, de eenige die ik bezit, en ik ben er zeker van dat je je gansche leven zoo iets heerlijks nooit geproefd hebt."

Dit zeggende vulde Zijne Majesteit zijn glas en het mijne; wij klonken en proefden den wijn.

„Nu," zei hij, „wat zeg-je daarvan? Is die niet lekker?"

„Hij is goed," antwoordde ik, „doch met Uwer Majesteits verlof, moet ik toch zeggen, dat ik hem in het keizerlijk paleis te Weenen vrij wat beter gedronken heb. Kon ik u dien eens laten proeven!"

„Waarde Münchhausen," antwoordde hij, „ik wil-je niet kwetsen, maar 't is onmogelijk, beteren Tokayer dan dezen te vinden. Ik heb dien van een Hongaarschen magnaat, die hem als zeer kostbaar beschouwde."

„Pardon, Majesteit; daar is veel beter Tokayer. Hongaarsche magnaten zijn ook al om hunne edelmoedigheid niet bekend. Waarom zou Uwe Majesteit willen wedden, dat ik u in een uur tijds een flesch Tokayer uit den keizerlijken kelder voorzet, die dezen wijn verre zal overtreffen?"

„Münchhausen, je overdrijft of je bazelt."

„Neen, Majesteit. Binnen een uur breng ik u eene flesch Tokayer uit den kelder van den keizer van Oostenrijk, die heel wat anders is dan deze."

„Münchhausen, je neemt een loopje met me, en dat duld ik niet. Ik heb altijd gemeend dat gij een zedelijk en waarheidlievend man waart, maar nu zou ik toch waarlijk haast denken, dat je aan 't malen raakt."

„Nu, Majesteit, wil u eene weddenschap met mij aangaan? Als ik

Sluiten