Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mÊÊÊKm

door het middenpunt van 't eiland, maakte hem aan de rotsen vast, en sedert dien tijd is het eiland op dezelfde plaats gebleven en door de geheele wereld bekend onder den naam van het St. Christophorus-Eiland.

Toen wij in Noord-Amerika aankwamen, werden wij door den president der Vereenigde Staten met groote eer en onderscheiding ontvangen. Hij had de goedheid ons alle mogelijke inlichtingen te geven omtrent de wouden en uitgestrekte streken van Amerika, en gaf aan troepen van de verschillende stammen der Eskimo's bevel om ons door de wouden tot gids te verstrekken.

Wij drongen die vervaarlijke woestijnen en donkere wouden van Amerika door langs den oorsprong van de Ohio en door tot nog toe geheel onbekende streken. Dikwerf vermaakte ik mij met schieten in het woud, en op zekeren dag, dat ik met drie man ver van onzen troep was afgedwaald, werden wij plotseling door een groot aantal wilden omringd. Daar wij ons kruit en lood verschoten hadden, en geen andere wapens bezaten, was onze tegenstand tegen honderden van vijanden te vergeefsch. Kortom, wij werden vastgebonden en zij brachten ons naar een donker hol in eene rots, waar zij zich te goed deden aan 't wild dat zij gevangen hadden; daar dit echter niet voldoende was, namen zij mijne drie ongelukkige metgezellen en mij en scalpeerden ons. De pijn, die mij dit afstroopen van 't vel van mijn hoofd veroorzaakte, was vreeselijk; ik werd er bijna bewusteloos van en brulde als een stier. Toen bonden zij ons aan staken en legden groote vuren om ons aan, begonnen in een kring te dansen en met groot misbaar te zingen en te schreeuwen. Daar zij wijn en sterken drank van ons gezelschap prijs hadden gemaakt, begonnen deze barbaren er onmatig van te drinken en werden hierdoor spoedig zóó beschonken, dat zij rondom de vuren in slaap vielen.

1 oen ik dit zag, deed ik bovenmenschelijke pogingen om de touwen, waarmede ik vastgebonden was, los te maken, hetgeen mij

Sluiten