Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goede vrienden geraden, zich hadden voorgenomen hun zoon meer door goedheid te leiden dan door strengheid te dwingen, zoo konden ze toch niet altijd hun toorn en ergernis bedwingen en zoo kwam al spoedig de wagen weer in het oude spoor. Markus werd even eigenzinnig als vroeger en de ontevredenheid zijner ouders vermeerderde van dag tot dag.

Eens kwam de opperhoutvester na herhaalde uitnoodigen een bezoek brengen. Alles werd gedaan om het den gast zoo aangenaam mooglijk te maken. Ook Rudolf was, gelukkig hersteld, meegekomen. Aan Markus werd schertsend gevraagd, of hij weer met den Baron wilde meegaan. In vollen ernst verzekerde de jongen, dat bij daartoe oogenbliklijk bereid was; hij wilde gaarne ook eens een zomer op het landgoed doorbrengen en.... wenschte inderdaad het ouderlijk huis te verlaten. De Baron was ook niet ongenegen hem mee te nemen, ofschoon de Barones er zeker tegen zou gehad hebben. Maar de ouders van Markus waren beslist tegen een nieuwe verwijdering van hun zoon en zoo... bleef Markus met een nieuwe reden tot ontevredenheid bij zijn ouders te L.

VII.

Het was nu juist tien jaar geleden, dat de kleine Emile verdwenen was en weer was het kermis in de Meimaand, en ook was er bij gelegenheid van de

Sluiten