Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, of ik was wellicht even zedeloos geworden als de andere leden van den troep. Ik was dan waarschijnlijk niet by mijn ouders teruggekomen, want dan zou ik dien avond iu de herberg gezeten hebben en zou nooit eerst grootvaders huis en daarna het onze gevonden hebben. Neen, moeder, Anna's vroomheid deed goed en geen kwaad."

Eenigen tijd later kreeg Emile verlof om met den ouden Maarten Anna te gaan bezoeken; alleen liet men geen kind meer het huis uitgaan.

Na verloop van een jaar was Emile zoover gevorderd, dat hij op de school plaats kon nemen naast jongelui van zijn leeftijd, hoewel hij weinig neiging had zich bij hen aan te sluiten, daar zij juist het meeste pleizier hadden in die dingen, welke hem pijnlijk waren: zy spraken zoo graag over den tijd, toen

hij bij de kunstrijders was en hij dacht liever

niet meer aan dien tijd.

Een jonge leeraar van echt Christelijke gezindheid merkte zijn leergierigheid en ernst op, liet hem bij zich tehuis komen en vond tot zijn verbazing, dat in zijn hart een werk der genade Gods bezig was zich te voltooien, zooals hij nog bij geen scholier gevonden had. Hij noodigde hem uit, geregeld bij hem te komen, bad met hem en gaf hem goede boeken, om hem immer meer in het geloof te bevestigen.

Twee jaren lang ging het zoo voort en Emile moest nu bij een koopman in de leer gaan. Juist in die dagen echter werd Amelia ziek en de arts verklaarde weldra, dat haar ziekte ongeneeslijk was, zij had namelijk vliegende tering. Men kan denken, hoe het

Sluiten