Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote grief dat zijne zuster zooveel tegen het zachte, lieve moeke van Treeske en Jan had in te brengen, en er werden in dien tijd dikwijls harde woorden gesproken! Tante Trui leed veel, had een zwaren strijd te strijden, maar zij zocht niet haar toevlucht bij de eenige Bron van waren troost, en haar goede eigenschappen, waardoor zij zoo velen tot zegen had kunnen zijn, haar zuinigheid, haar groote nauwgezetheid, haar helder verstand en juist oordeel, gingen over tot andere uitersten, die haar den naam gaven van hard en gierig en zelfzuchtig te zijn.

Natuurlijk kon zij, die eenig fortuin had, de zorg voor de twee ouderlooze kinderen van haar broer niet alleen aan vreemden overlaten; zij wist dat zij bij het ouder worden meer hulp dan die van Griet zou noodig hebben, dus had zij de zorg voor Treeske op zich genomen, maar zij had zelve niet vermoed, dat die zorg haar zooveel innerlijken strijd zou kosten. Waar de twaalfjarige Jan zachte herinneringen in haar opwekte aan den gelukkigen tijd van de jeugd zijns vaders, daar deed Treeske haar onophoudelijk denken aan de schoonzuster, die haar, zooals zij zichzelve wijs maakte, van zooveel liefde had beroofd. Het kon niet anders of Treeske's lieve, zachte aard, haar geduld en ijver moesten indruk maken, maar tante Trui verzette zich tegen alle zachtere opwellingen, ,,'t is al mooi genoeg," zeide zij tot zichzelve, „dat ik geheel alleen moet zorgen voor het kind van een schoonzuster, die me altijd heeft tegengestaan."

Hoezeer Bram en Griet dikwijls vonden dat tante Trui verkeerd werd beoordeeld, de manier waarop tante met haar nichtje omging, konden zij onmogelijk goedkeuren; daarbij merkten zij op dat Treeske's gezichtje smaller werd en bleek; Bram sprak er eens over met boer Roesting, en deze riep de hulp in van den dominee en zijn zuster. Niemand bemoeide zich graag met de zaken van tante Trui; men hoorde dan soms woorden die niet aangenaam klonken, maar de zuster van den dominee bracht haar wel eens een bezoek. Ook nu besloot zij op vriendschappelijke wijze met tante over Treeske te spreken.

Sluiten