Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eenige meisjes hadden op zich genomen om kleinere en grootere giften te verzamelen tot bestrijding der kosten; bij tante Trui waren zij echter niet geweest. Dergelijke bezoeken waren haar zeer onwelkom; zij voelde niets zooals zij zeide, voor zulk een vertoon van liefdadigheid men was dus overeengekomen haar niet meer lastig te vallen en dit was zeer naar tante's zin. Treeske had van haar schat aan de zuster van den predikant vijftig cents ter hand gesteld; „meer kan ik niet geven," had zij er

poTtzfgd?."eVOegd' h6b mij" ge'd 200 "00dig voor

„Ik zou dit ook maar houden, Treeske," was het vriendehjke antwoord, „we weten immers allen hoe graag je helpt en wat meegeeft."

„Neen, neen," riep Treeske verschrikt, ,,'t zou me erg bedroeven, als ik niet een kleinigheid geven mag." — Kom je ook meehelpen bij de feestviering, Treeske ?" vraagden de meisjes van den krans na het catechisatieuurtje. Dat zal niet gaan, zie je, ik kan tante toch niet alleen laten."

ben Paar dagen voor Kerstmis bracht de predikant een bezoek bij juffrouw Bastings; „ik wou tante graag alleen spreken," ze,de hij, toen Treeske hem met een blijden groet de deur opende, „blijf jij maar aan je werk, Treeske." — v "f°U u ,ons het genoegen willen doen, juffrouw Bastings," aagde de predikant, „aan Treeske toe te staan den weeden Kerstdag, als zij klaar is met haar werk, bij ons door te brengen? Zij weet er niets van, dus als u het niet goed vindt, komt zij er niets van té hooren."

Keeds bij de eerste woorden kwam er een harde trek op het gezicht van tante Trui; de dominee deed echter alsof hij het niet merkte. „Er is een plannetje aan ver-

^ voor*' ,,en van mijn collega

te Weesp; zooals u weet, heeft hij met eenige belangstellenden meer bepaald de zorg voor Jan's opvoeding op zich genomen. Hij zou het zoo goed vinden, dat de kinderen

en toe eens een dagje samen waren, en dat lijkt me < erg gewenscht, anders vervreemden ze van elkaar Nu vraagt hij mij Jan voor den tweeden Kerstdag een

Sluiten