Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de menschen wel eens meer wat medelijdend, zij ziet erg bleek, en wat beeft haar hand!" Hij maakte echter dat hij weg kwam, de juffrouw mocht nog eens veranderen van gedachte.

Tante Trui was de volgende dagen nog meer in zich

zelve gekeerd dan gewoonlijk Zij liep rond, maakte

zich druk met allerlei dingen, alsof zij op die wijze neerdrukkende gedachten van zich wilde afzetten. Maar 's nachts lieten die haar geen rust, en 's morgens stond zij op, moede en lusteloos na een slapeloozen nacht.

„U moet toch wezenlijk hulp in huis nemen," sprak Bram nogmaals; hij was de eenige, die nog wel eens een woordje durfde zeggen.

„Val mij niet lastig, Bram, ik heb koude gevat, dat is alles, met het warme weer zal ik gauw genoeg beter zijn," en Bram haalde de schouders op met een ongerusten blik op het bleeke, vermoeide gelaat van zijn meesteres.

Maar 't werd niet beter. De nachten, o, zij werden hoe langer hoe ellendiger; dan hoorde zij broer Jan, zooals hij bij zijn afscheidsbezoek vóór de laatste reis, waarvan hij nimmer terugkeerde, tot haar had gesproken: „wees toch vriendelijker voor mijn vrouw, Truus, 't is zoo'n best menschje," had hij gezegd, „je-doet zonde met zoo hard te zijn — je zoudt zooveel aan elkaar kunnen hebben, als je maar wilde." Of wel, zij stond weêr voor het ziekbed van Treeske's moeke .... zij zag het uitgeteerde gelaat, dat sprak van kommer en zorgen, en zij, Trui, had zooveel verlichting kunnen aanbrengen, zij zag de smeefcende oogen, zij hoorde de droeve stem fluisteren: „wees goed voor Treeske, Trui, zij is zoo zacht en goed,.... met liefde kun je alles van haar gedaan krijgen."

,,'t Zal er van afhangen, hoe zij het maakt," was het korte, koele antwoord geweest; een oogenblik scheen haar hart te zullen spreken, zij had de hand der zieke gevat, — daar viel haar blik op het portret van haar broer, aan wien zij door zijn huwelijk zooveel had verloren, en het koude antwoord weerklonk dat alle opwellende hoop in 't hart der zieke moeder weêr uitdoofde. En, wat nog 't ergste

Sluiten