Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE

„Et après ca il disait un grand ouf!" — Dat wil zeggen, zóóver is het nog lang niet; want, dames en heeren inteekenaren, totdat de samenstelling der rechtspraak en litteratuur voor de geheele wet op de Rechterlijke Organisatie enz. gereed zal zijn, zult ge nog veel geduld moeten oefenen, waarin de bewerker zelf trouwens Uw lotgenoot is. Behalve redenen van persoonlijken aard, waarover ik hier niet heb uit te weiden, is het in de eerste plaats aan de stof van dezen arbeid te wijten dat hij slechts langzaam vordert. De wet op de R. O. hangt samen met onze geheele wetgeving, en eene systematische bewerking van de jurisprudentie op de eerste moet steeds voeling houden met de andere. Dit is doorloopend geschied, al mocht het misschien niet met één oogopslag blijken uit het werk zelf. — Een hinderpaal tegen snelle voltooiing is echter vooral gelegen in deze twee omstandigheden dat de 2e editie dateert van 1873, en dat bij haar een geheel andere methode is gevolgd dan ik meende te moeten aannemen. Reeds toen die tweede uitgaaf verscheen, kon de daarbij gevolgde chronologische volgorde nog ter nauwernood er mee door: wie in die editie b.v. de jurisprudentie op art. 99 R, O. nagaat, zal ondanks de splitsing in zes rubrieken, vaak slechts na lang zoeken kunnen vinden wat hij noodig heeft. Nu er meer dan 30 jaren zijn verloopen sedert de tweede druk verscheen, en de stof enorm is toegenomen, zou een chronologische verzameling geheel onbruikbaar zijn. Ik heb dan ook getracht

Sluiten