Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles systematisch te rangschikken, waarbij de noodige verwijzingen, naar ik hoop, den gebruikers van het boek een praktische leiddraad kunnen zijn. Met die verwijzingen ben ik daarom niet spaarzaam geweest, meenende dat ze vooral ook vooi hem van nut konden zijn, die de stof nader wetenschappelijk wil behandelen. — Een systematische indeeling kost echter belangrijk meei tijd en moeite dan het bloote weergeven der beslissingen naar

haar dagteekening.

Daarbij komt nog, en dit vooral ook is een oorzaak van vertraging, dat de 2e editie in der haast moest worden bewerkt, waarvan het gevolg is dat ik er slechts zeer omzichtig gebruik van heb kunnen maken. Het is mij gebleken dat ik de in die editie opgenomen vonnissen telkens moest toetsen aan de verzameling, waaraan ze zijn ontleend, althans voor zoovei ze niet reeds voorkomen in de zorgvuldig bewerkte eerste uitgaaf van de hand van Mr. Léon zelf. Bij de anderen zijn blijkbaai, ten minste in den regel, eenvoudig de z.g. „koppen" uit het Weekblad van het Recht overgenomen, welke in dien tijd niet steeds de uitspraken juist weergaven. In plaats van deze m. i. minder verkieselijke koppensnellerij heb ik er de voorkeur aan gegeven elke beslissing geheel door te gaan, soms ze herhaaldelijk overwogen, ook wegens het verband met andere soortgelijke. Alleen op die manier kunnen de waarschijnlijk toch wel niet geheel onvermijdelijke vergissingen althans tot een minimum worden gereduceerd. Doordat in de tweede editie ook zeer vele, en daaronder nu nog belangrijke, beslissingen ontbreken, die ik zooveel mogelijk opneem, is deze derde druk eigenlijk geworden een bewerking van de geheele jurisprudentie van de invoering der wet op de R. O., dus van 1838, af; en ik kan den gebruikers van het boek verzekeren — que c'est une mer a boire.^ Dat ik, vooral ten aanzien van de beslissingen van vóór 1873 geheel volledig zal zijn, kan ik niet beloven. Daartoe ware het noodig geweest alle verzamelingen nog eens geregeld door te werken, ook die van vóór genoemd jaar. De tijd dien dit zou hebben gekost, zou de uitgaaf van dit boek zóózeer hebben vertraagd,

Sluiten