Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat ik hiervan ten opzichte der jurisprudentie van vóór 1873 moest afzien. Met behulp van v. Oppen's Pasicrisie en de conclusies van het 0. M., waar deze naar de vroegere beslissingen verwezen, heb ik intusschen getracht zooveel mogelijk te voorzien in de leemten, die de tweede editie bevat. Ook hierbij zijn steeds de verzamelingen geraadpleegd, waarin de bedoelde beslissingen zijn opgenomen, wat geen overbodig werk was. Ik wil hopen dat hetgeen er nu nog aan jurisprudentie ontbreekt niet zoo heel belangrijk zal zijn. — De litteratuur trachtte ik ook zooveel doenlijk te verwerken. Hiermee was ik echter nog volstrekt niet gereed, toen de uitgevers, wier geduld ik inderdaad op een zware proef had moeten stellen, mij berichtten niet langer met deze derde editie te willen wachten. Dit is ook de reden waarom er nu nog slechts een gedeelte verschijnt van de rechtspraak en litteratuur die ik onder den titel „Algemeene Beginselen van Rechtspraak en Rechterlijke Competentie, enz." als inleiding tot de wet op de R. O. aan de behandeling dier wet zelf doe voorafgaan.

Deze rubriek, die vooral met de twee eerste artikelen der wet R. O. in nauwen samenhang staat, behelst allerlei beslissingen betreffende de competentie en de taak van den rechter, die öf moeielijk op een bepaald artikel der wet waren onder te brengen of, hoewel ze zijn gewezen naar aanleiding van een wetsartikel, evenzeer van belang zijn voor verschillende andere artikelen, zoodat het rationeeler scheen ze in onderling verband te plaatsen en op de artikelen te volstaan met een verwijzing. — Meer dan bij de bewerking der jurisprudentie op de wet zelf, heb ik gemeend in deze Algemeene Beginselen, waaraan een vrij groot deel van dit boek is gewijd, niet enkel een overzicht te moeten geven van rechtspraak en litteratuur, doch waar het m. i. pas gaf, ook eigen opvatting vermeld. Niet dat ik meen altijd het juiste te hebben getroffen; waar ik mijn zienswijs meedeel, geef ik ze louter als een hypothese, berustend op de gegevens in dit boek opgenomen. Aan anderen het oordeel over de waarde dier hypothesen. — Bij deze Alg. Beginselen geldt het vragen, vaak, al doen zij zich niet dagelijks voor, juist van belang

Sluiten