Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat ze beginselen betreffen. Maar al te dikwijls gaan hiei de in jurisprudentie en litteratuur gehuldigde stellingen uit van vooropgevatte meeningen of overgeleverde begrippen, die als men ze nader onderzoekt, tegen ernstige kritiek niet bestand schijnen. Daarom heb ik gemeend het aan die kritiek niet geheel te moeten laten ontbreken, waar ze niet reeds door anderen was gegeven. Dit vooral omdat m. i. alleen op deze wijs in den doolhof der uiteenloopende opvattingen de weg, zoo niet altijd gewezen, althans kan worden opgespoord door hem die zelfstandig de vragen wil onderzoeken, doch den tijd mist om nog eens den arbeid te verrichten aan de bewerking dezer Alg. Beginselen besteed. Dat die bewerking vooral bij dit inleidend gedeelte van het boek, gelijk ook bij de artt. 1 en 2 der wet R. O. niet vlug kan voortschrijden, zal niemand verwonderen, die geen vreemdeling is in de daarbij behandelde leerstukken.

Het is niet mijn voornemen ook het verdere gedeelte der wet op de R. O. geheel op dezelfde wijs te behandelen als de Alg. Beginselen en artt. 1 en 2 R. O. Aan kritiek is er daai mindei behoefte, en al zal ze niet geheel worden weggelaten, ik denk er toch vrij spaarzaam mee te zijn. Zooveel mogelijk moet bij zulk een werk worden gestreefd naar objektiviteit, en aan de kritiek slechts daar een plaats worden ingeruimd, waar ze inderdaad van nut kan zijn. — Hetzelfde geldt ook voor de buitenlandsche litteratuur, aan welke in het bizonder bij de Alg. Beginselen en bij de twee eerste artikelen der wet R. O. meer plaats wordt ingeruimd dan in het vervolg van dit werk. (1)

Uit de opschriften der verschillende hoofdstukken van de Alg. Beginselen blijkt vanzelf welke zaken daarin worden behandeld. Die opschriften worden aan het slot dezer voorrede vermeld als index op de bedoelde Inleiding. — Niet opgenomen in haar vollen omvang, hoewel zij behoort tot de algemeene beginselen van

(1) Waar geciteerd worden de 42 eerste blzz. van Gaupp Stein, Die C. P. O. für das deutsehe. Reich, 6e-7e Aufl. 4904, dl. I, lette men op de dubbele pagineering dezer blzz. in bedoelden kommentaar.

Sluiten