Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vinden hetgeen op hetzelfde onderwerp betrekking heeft, en dit dan systematisch gerangschikt.

Op art. 1 R. O., hoewel dit art. m. i. geen competentie vestigt, is toch de algemeene litteratuur over de competentie der rechterlijke macht gebracht, omdat deze niet enkel art. 2 R. O. op het oog heeft, doch ook andere wetsbepalingen, die deze competentie vestigen, terwijl zij mij toescheen beter op ait. 1 R. O. haai plaats te vinden dan onder de Alg. Beginselen. In aansluiting aan de bedoelde litteratuur wordt die over de vraag wien de afbakening van het terrein der rechterlijke macht toekomt, mede weergegeven op art. 1 R. O. — Naar aanleiding der restriktie

in gemeld artikel: „onverminderd — toegekend", is op dit

art. 1 ook behandeld de vraag, welke bepalingen rechtsmacht kunnen vestigen, voornamelijk ook in hoever dit kan geschieden bij statuut, reglement of overeenkomst, buiten arbitrage of pioiogatie van rechtsmacht. De bestaanbaarheid van eigen kerkelijke rechtspraak is van die vraag een onderdeel.

Litteratuur en jurisprudentie over de scheiding tusschen publiek en privaat recht, en over hetgeen als publiekrechtelijk geschil moet worden beschouwd, zijn opgenomen op art. 2 R. O.

Na de Inleiding (Alg. Begins.) wordt vóór de artikelen der wet R. O. een kort overzicht gegeven van de algemeene litteratuur op die wet en op de buitenlandsche wetgevingen.

Voor het overige zal de weg in dit werk zich vanzelf wijzen. Alleen worde hier nog vermeld dat ik al hetgeen betreft de waarde der vordering als maatstaf voor competentie en appellabiliteit, een leerstuk dat verschillende artikelen der wet R. O. beheerscht, om onnoodige herhalingen te voorkomen, opneem in een afzonderlijke rubriek, die haar plaats vindt vóór art. 88 R. O., als het eerste artikel, dat hierop betrekking heeft.

Hoewel een werk als dit in de eerste plaats voor de praktijk is bestemd, heb ik niet enkel het onmiddellijk praktisch nut op het oog gehad. Een wetenschappelijke behandeling, die ik althans getracht heb te geven, zal, wèl bezien, op den duur ook voor de praktijk meer vruchten kunnen afwerpen dan eene, die enkel

Sluiten