Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de oogenblikkelijke behoeften der praktizijns rekent. Daarom zal, mochten er gedeelten zijn in dit boek, die alleen kunnen strekken om nader wetenschappelijk onderzoek door anderen te vergemakkelijken, als dit onderzoek volgt, middellijk ook de praktijk zijn gediend.

Hier en daar zijn ook aan het ius constituendum afzonderlijke opmerkingen gewijd. — Met de wijzigingen, voorgesteld in de Ontwerpen van 1905, is rekening gehouden, maar bij de onzekerheid of zij onveranderd zullen worden ingevoerd, moest doorloopend de wet zooals zij nu nog geldt, maatstaf zijn voor hetgeen al dan niet behoort te worden opgenomen, evenals bij den term „rechterlijke macht" in den zin van art. 2 R. O., steeds wordt gedacht aan haar tegenwoordige inrichting. Zij die dit werk gebruiken, nadat de ontwerpen van 1905 tot wet zullen zijn verheven, mogen hieraan indachtig zijn.

Over de terminologie nog deze opmerking. Hoewel de woorden „bevoegdheid" en „onbevoegdheid" zuiverder Hollandsch zijn dan „competentie" en „incompetentie", heb ik doorloopend de laatste termen als technische gebezigd, waar het geldt de bevoegdheid tot kennisneming van het geschil. De reden is de dubbelzinnigheid der genoemde Hollandsche woorden, die evenzeer worden gebruikt voor hetgeen hier als competentie en incompetentie is aangeduid, als voor hetgeen waartoe de in dien zin competente rechter al dan niet gerechtigd is. Men kan, zonder de taal geweld aan te doen, zelfs b.v. zeggen dat de rechter niet „bevoegd" is een onbewezen eisch toe te wijzen. Vergis ik mij niet, dan is juist die dubbelzinnigheid der woorden een der redenen, waardoor zoo vaak het onderscheid tusschen incompetentie en niet-ontvankelijkheid eener vordering uit het oog wordt verloren, zie een sprekend voorbeeld sub Alg. Begins. IX no. 43. Wel is waar, ook de terminologie „competentie" en „incompetentie" staat aan gelijke misvatting bloot. Ik meen echter dat deze uitheemsche woorden minder vaak in de aangewezen dubbele beteekenis worden gebruikt, en daar men nu eenmaal een technischen term noodig heeft, heb ik dien gekozen die, naar ik meen, het minst aanleiding geeft tot misverstand.

Sluiten