Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kortheidshalve is de uitdrukking „wettelijk voorschrift" gebezigd als omvattend alle voorschriften, gegeven door, of steunend op (hun kracht ontleenend aan) de Rijkswet. Bepalingen van private instellingen of korporaties, kerkgenootschappen of andere, vallen er niet onder.

Het eerste gedeelte van dit boek is bewerkt tot 1 Januari 1906, al zijn ook sedert verschenen beslissingen nog wel opgenomen. Het voornemen is, ook in de volgende gedeelten, de jurisprudentie die inmiddels verschijnt, zooveel doenlijk in den tekst in te lasschen en, daar de voltooiing van het werk nog wel eenigen tijd op zich zal laten wachten, daarna in een Supplement op te nemen wat na het afdrukken van het eerste stuk zal zijn uitgekomen.

Met behulp der Chronologische lijsten in de Pasicrisie zijn bij de beslissingen vermeld, niet enkel de verzameling, waarin ik ze naging, doch ook de andere, waarin ze mede te vinden zijn. Slechts bij uitzondering heb ik de hier bedoelde chron. lijsten geverifieerd.

Om het citeeren van dit werk gemakkelijk te maken, is bij de Alg. Beginselen elk hoofdstuk (aangeduid door Romeinsche cijfers) doorloopend genummerd, terwijl op de artikelen der wet hetzelfde is geschied voor elke rubriek op een gegeven artikel (hier aangeduid door kapitale letters). Daarnaast is ter wille \ an het overzicht, aangebracht een indeeling in paragrafen en onderafdeelingen daarvan, — bij de Alg. Beginselen met letters, op de artikelen met Romeinsche cijfers en kleine letters aangegeven.

Wat de gebezigde afkortingen betreft, zal het hier volgende lijstje wel voldoende zijn ter verklaring:

Bijdr. St.-best. = Bijdragen tot de kennis van het Staats-,

provinciaal- en gemeentebestuur in Nederland.

C. P. O. (Z. P. O.) = C(Z)ivilprozessordnung für das deutscheReich.

D. Jur. Zeit. = Deutsche Juristen Zeitung.

G. st. 2817 sub 10 = Gemeentestem no. 2817 sub 10.

Sluiten