Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 6.

12 Daar beschikkingen van voluntaire jurisdiktie geen gezag van gewijsde hebben (zie Alg. Begins. II no. 2), behoeven andere Staatsorganen zich hierbij niet neer te leggen als de beschikking onwettig is, althajis niet als zij niet afkomstig is van de competente autoriteit. Zie no. 13. Vgl. het gezegde door den Min. van Just. (Loeff) in de zitting der 2e Kamer van 9 Dec. 1903, Hand. 2e Kamer 1903—1904 p. 780 kol. 1 (antwoord aan v. Idsinga 1.1. p. 754 kol. 1) over het z.g. '„Conflict tusschen rechterlijke uitspraak en ministerieel bevel", waarover zie W. 7924 (Red.) naar aanleiding van Rb. Rott. 27 Maart 1903 W. 7918 en den brief van den Min. v. Just. van 8 Mei 1903 W.l.1. Ygl. ook W. 7926 p. 3 (A. A. de Pinto), W. 7972 (Yoorl. verslag 2e Kamer begrooting 1904), W. 7985 (Mem. v. antwoord). Zie ook het hoofdartikel in W. B. A. 2824.

13. De jurisprudentie is verdeeld over de vraag of in rechte onderzoek toelaatbaar is naar de competentie van den rechtei die een daad van voluntaire jurisdiktie verrichtte, met gevolg dat bij ontkenning dier competentie de handeling nietig is, dan wel dat zulk een daad, zoolang ze niet is vernietigd op de dooide wet aangegeven wijs, moet worden geëerbiedigd in een lateiproces. In laatstbedoelden zin H. R. 17 Juni 1881 W. 4655, R.spr. 128 § 26, v. d. Hon. B. R. 46 p. 469 (contra O. M.) ten opzichte der relatieve competentie van den Kantonrechter tot machtiging krachtens art. 169 B. W. Dit arrest casseerde het in tegengestelden zin gewezene van Hof's Grav. 13 Dec. 1880 R. Bijdr. en Bijbl. IV A p. 11. In gelijken geest als het zooeven geciteerde arr. H. R. van 1881: Rb. Amst. 20 Nov. 1878 W. 4399, R. B. 1880 A p. 293, P. v. J. 1879 Bijbl. 16 (jo. 1878 Bijbl. 45) ten opzichte der relatieve competentie van den rechter tot een benoeming.

Anders voor de absolute competentie ook tot een benoeming. Hof Arnhem 14 Febr. 1900 W. 7411, W. B. A. 2706 en het vonnis a quo Rb. Zutph. 20 April 1899 "W. 7385, P. v. J. 1899 no. 47.

Adv.-Gen. Polis in zijn conclusie vóór het in dit no. vermelde

Sluiten