Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tentie de ontvankelijkheid dezer vordering afgeleid door H. R. 22 Okt. 1858, genoemd hiervóór sub no. 59, en door H. R. 24 Maart 1865 AV. 2681, R.spr. 79 § 49, v. d. Hon. G. Z. 21 p. 364, G. st. 709, AV. B. A. 829. — Eveneens voor de vordering uit art. 1401 B. AV. de zesde rechtsoverweging van Hof Amst. 28 Juni 1900 AV. 7490, P. v. J. 1901 no. 14, AV. B. A. 2685. Zie ook H. R. 9 Mei 1902 AV. 7766, R.spr. 191 § 2, P. v. J. no. 156, AV. B. A. 2763, welk arrest eigenlijk alleen gemotiveerd is voor de competentie, en daarmee implicite de ontvankelijkheid eveneens gemotiveerd acht. Ygl. verder nog Hartzfeld in AV. 7521 p. 3.

g. In dezelfde zaak, waarin is gewezen het vonnis der Rb. Gron. van 1 Maart 1895, vermeld hiervóór sub no. 31 en 33, is genomen het Kon. Besl. van 3 Aug. 1893, R. v. St. 1893 p. 711, G. st. 2189, AV. B. A. 2326, in gelijken zin als het Kon. Besl. van 3 Maart 1892, R. v. St. 1892 p. 133, G. st. 2115, AV. B. A. 2333, zie Léon—Vos, Gem.wet no. 7 op art. 121. Leest men in deze Kon. Besluiten niet een rechtsweigering, doch met Vos 1.1. en J. v. G. Vitringa in R. Mag. 1903 p. 579, naar het schijnt terecht, — een incompetentverklaring tot kennisneming, dan is het de vraag of de motiveering dier Kon. Besluiten met het ontbreken eener wettelijke bepaling (hetgeen niet schijnt bedoeld voor de competentie, zooals Vitringa 1.1. p. 552 meent, maar als richtsnoer voor de te geven beslissing), welke motiveering dan neerkomt op het niet gerechtigd zijn om een beslissing te geven zóó als de betrokken gemeente die verlangde, — niet had moeten leiden enkel tot niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek om opheffing der gemeenschappelijke regeling. Materieele wetsbepalingen en die betreffende de competentie zijn hier m. i. blijkbaar niet uiteengehouden.

SO. h. Verwarring tusschen competentie- en bewijsregeling gaf aanleiding tot de op art. 41 R. O. te vermelden strijdvraag of uit dit art. een vermoeden tegen den huurder mag worden afgeleid. Zie daarover AV. 4543, 4544, 4547, 4549, 4552, 4554, R. B. 1880 A p. 104—112, N. Bijdr. 1881 p. 260—275. Hierom-

Sluiten