Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de beleedigde partij een accessoir is der strafzaak, schijnt mij onjuist toe, vooral voor ons recht. Eischer immers is dit niet tevens in de strafzaak. Al is zijn vordering in de strafzaak van ondergeschikt belang, daarom is ze nog geen accessoir in den technischen zin.

15. K. Als accessoire vordering is aangemerkt de bij een bezitsaktie gevoegde eisch tot sequestratie der gronden waarover het geding liep, op overweging dat zulk een eisch niet op zich zelf staat, maar is een bijkomende en ondergeschikte, van de hoofd vordering onafscheidelijke en daarmee één geheel uitmakende vordering, — door H. R. 29 Jan. 1864 W. 2560, R.spr. 76 § 11, v. d. Hon. B. R. 28 p. 271, waarbij vgl. Rb. Rott. 29 Juni 1870 W. 3271, alsmede Rb. Alkmaar 1 Okt. 1891 W. 6088, beide vermeld sub Alg. Begins. XIII no. 24.

1®. L. De bij een vordering des mans, tegen zijn vrouw ingesteld, tot terugkeer in de echtelijke woning, gevoegde eisch om haar goederen in die woning terug te brengen, is als noodzakelijk gevolg der eerste vordering beschouwd door Hof Geld. 27 Dec. 1855 W. 1737, R.spr. 60 § 48, R. B. 1856 p. 68, bevestigend Rb. Zutphen 21 Dec. 1854 W. 1637, R. B. 1856 p. 145.

1 ï. M. Een vordering tot amotie is geen sequeel van een eisch tot ontruiming. Zoo Rb. Zutphen 31 Mei 1900, P. v. J. 1900 no. 59 p. 3, en in appèl Hof Arnhem 6 Febr. 1901 W. 7626; de Rechtb. op overweging dat ontruiming mogelijk is zonder amotie, en de verplichtingen hiertoe berusten op verschillende wetsartikelen, zoodat het twee vorderingen zijn, ieder met een zelfstandig bestaan; — het Hof, omdat amotie nooit onder ontruiming kan zijn begrepen. De Rechtb. schijnt hier dus van oordeel dat een vordering, om een sequeel te zijn eener andere, reeds moet zijn begrepen in die hoofdvordering, in welk geval het instellen van den accessoiren eisch echter overbodig zijn zou. Het arrest daarentegen neemt aan, dat althans de mogelijkheid moet bestaan, dat het onderwerp van het sequeel (d. i. hier de accessoire vordering, vgl. hiervóór sub no. 1) zij begrepen in dat der hoofdvordering. Ook dit schijnt niet noodig. Zoo kan b.v. een

Sluiten