Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beslissingen voor de hoofd vordering zijn gemotiveerd hiermee dat het voor de competentie der rechterlijke macht niet er toe doet of de eisch zijn grond vindt in het optreden der overheid als zoodanig, geldt gelijk motief mede voor de accessoire schadevordering.

30. b. Het in 't voorafgaande 110. 29 vermelde vonnis Rb. Middelb. van 1880 besliste in denzelfden zin voor een bij de eigendomsaktie gevoegde accessoire vordering tot doorhaling van een weg op den ligger van openbare wegen. Yoor zulk een vordering insgelijks aldus: H. R. 16 Maart 1877 W. 4096, R.spr. 115 § 40, v. d. Hon. B. R. 42 p. 152, G. st. 1335, W. B. A. 1455, welk arrest uitdrukkelijk aannam dat ook die vordering tot doorhaling steunde op beweerde krenking van eigendomsrecht, en beoogde opheffing dier krenking (hieromtrent zie nader op art. 2 R. O.). Mocht deze opvatting, waarnaar ook de accessoire vordering op zich zelf al viel onder art. 2 R. O., worden verlaten op grond dat het plaatsen op een ligger geen krenking van eigendom kan zijn — vgl. Rb. Arnhem 7 April 1898 W. 7164, G. st. 2461; anders echter in appèl Hof Arnhem 28 Dec. 1898 W. 7266, W. B. A. 2607; zie hieromtrent J. v. G. Vitringa in R. Mag. 25 (1906) p. 562 met de noten, — dan laat gemeld arrest H. R. van 1877 ruimte voor de vraag of ook dan nog deze accessoire eisch ter competentie van de rechterlijke macht zou staan. Zie intusschen sub no. 34 de motiveering van het aldaar geciteerde arrest H. R. van 1892.

In denzelfden zin als het bedoelde arrest H. R. van 1877 ten opzichte der competentie implicite Rb. Arnhem, vonnissen van 19 Sept. 1870 W. 3250, R. B. 1873 p. 36, G. st. 994, en van 10 Juli 1885 W. 5270, W. B. A. 1926. — Vgl. hierbij Alg. Begins. IX no. 27, en de verwijzing aan het slot van het hier volgend no. 31.

31. c. Voor het bij een eigendomsvordering gevoegde accessoir geachte verzoek tot doorhaling eener onjuiste tenaamstelling als eigenaar door den bewaarder van het kadaster, werd implicite de competentie der rechterlijke macht aangenomen door

Sluiten