Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat er mede worden aangeduid voorvallen, vonnissen en vorderingen, die in den loop van een proces opkomen, worden gewezen, respektievelijk aanhangig gemaakt, — en ondergeschikt zijn aan de hoofdzaak. Vgl. Faure, Proc.recht, II, 4e ed. p. 192 en 193—194, III § 77, en denzelfde in R. Mag. 18 (1894) p. 266 jis. p. 263—264.

®. Incidenten heeten allerlei voorvallen en kwesties in het proces opkomend; ook de praejudicieele kwesties (zie Alg. Begins. XIV sub nos. 2 en 3) worden wel zoo genoemd, van welke soms ook wordt gezegd dat ze incidenteel worden beslist, al is er ook geen afzonderlijk incidenteel vonnis.

3. Leidt niet elk incident tot een incidenteel vonnis, het is ook de vraag of zulk een vonnis, gelijk Faure, Proc.recht II geciteerd sub no. 1 hiervóór meent, steeds is de beslissing van een incident. Men kan er ook onder begrijpen vonnissen, gewezen vóór de uitspraak op de hoofdzaak, al betreffen ze geschilpunten, die niet incidenteel zijn opgekomen, doch reeds bij dagvaarding gemoveerd (b.v. over een provisioneelen eisch). Ygl. den Franschen term: jugement d'avant faire (dire) droit. Zie Garsonnet, Traité de Proc. 2e éd. III § 1043 p. 396. — De Duitsche Zwischenurteile zijn een speciaal soort incidenteele vonnissen, vgl. J. W. Planck, Lehrb. des deutschen Civ. Proz.rechts I (1887) p. 455—456, en Gaupp—Stein, Die C. P. O. für das deutsche Reich, 6e—7e Aufl. (1904) I p. 691—694.

4. a. De benamingen „vonnis" en „incidenteel vonnis" worden in onze rechtstaal, evenals het Fransche „jugement", ook gebezigd voor daden van rechtspleging, die materieel geen rechtspraak zijn in den zin van rechts-vaststelling in concreto voor de betrokkenen, — doch beslissingen (besluiten) van den rechter, betreffende de administratie van het proces, als zoodanig zonder gezag van geioijsde; vgl. ook hieronder sub b, een f. Zoo spreekt men van praeparatoire en interlocutoire vonnissen. — De Duitschers onderscheiden tusschen Prozessleitung en Prozessentscheidung, en spreken hier van „Beschluss" in tegenstelling tot „Urteil". Ygl. Planck, geciteerd sub no. 3 hiervóór § 76; Gaupp—Stein, mede

Sluiten