Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of een zóódanig eindvonnis aanwezig is, moet m. i. in het algemeen (voor nadere bepaling zie hieronder) worden beoordeeld naar het hier aangegeven kriterium (beslissing over hetzij materieele, hetzij formeele rechtsverhouding), en niet — men denke b.v. aan gedeeltelijke erkenning der beweerde rechtsbetrekkingen — afhankelijk gesteld van de vraag of er debat was tusschen partijen over het geschilpunt. In dien laatsten zin echter is de jurisprudentie van het Fransche Hof van Cassatie, vermeld bij Lacoste (hierboven sub e geciteerd), no. 62 p. 25; zoo ook Lacoste zelf 1.1. nos. 37, 51, 58 en 63 (p. 17, 22, 24 en 25), alsmede — implicite — Hof 'sGrav. 5 April 1899 W. 7292.

Bij het bovenstaande vgl. het slot der Mem. v. Toel. op art. 1956 B. W. naar het Reg.-Ontw. Wijzig, boek IV B. W., ed. Belinfante p. 116 (het artikel is in die M. v. T. abusievelijk genummerd: 1957), overnemend de M. v. T. op art. 1957 Ontw. St.-Comm., ed. Belinfante, p. 201.—"Vgl. ook Gaesonnet, hiervóór sub no. 3 geciteerd, § 1044 p. 397 nt. 4. Zie denzelfde in den tekst 1.1. p. 396—397, en § 1046 p. 405—407 over den term „jugement définitif". Hierover vgl. ook Baudry—Lacantinerie et Barde, Traité ... du C. C., des Obligations, 2e éd. (1905) § 2670 p.955. — Ygl. verder de Aanmerking bij Faure, Proc.recht II § 70 i. f., 4e ed. p. 193—194 ja. p. 192.

Een interlocutoir of ander incidenteel vonnis, dat tegelijk is een eindvonnis in materieelen zin (zie hierboven), blijft toch in zijn geheel een incidenteel vonnis; dit laatste is een formeel begrip, vgl. no. 1 hiervóór, en W. v. Rossem Bzn., Het Ned. Wetb. v. B. R. Y. (1896—1907) p. 350, no. 5 op art. 337, waarbij vgl. 1.1. p. 357 sub no. 3, en p. 77—78, no. 4 op art. 46 Rv. Zie ook Hartogh en Cosman, De wet van 7 Juli 1896 (1897) p. 127—128.

Of een incidenteel vonnis (en speciaal een interlocutoir) tevens eindvonnis is in materieelen zin, zal m. i. in de eerste plaats hiervan afhangen of blijkt dat de rechter, die het wees, de bedoeling had een bindende beslissing te geven omtrent de materieele of formeele rechtsverhouding van partijen (vgl. hierboven den aanhef van f). Bij twijfel zal dan m. i. naar ons tegenwoordig

Sluiten