Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht (d. w. z. zoolang art. 1958 B. W. naar het thans aanhangige ontwerp geen wet is geworden vgl. hierboven sub e i. f.), die bedoeling des rechters ten opzichte der materieele rechtsverhouding dan mogen worden aangenomen, als deze rechtsverhouding is onderwerp — respektievelijk deel van het onderwerp — der dagvaarding of van hetgeen daarmede op één lijn staat, b.v. bij een eisch in reconventie de conclusie van antwoord. Dit althans, voorzoover de regelen der burgerlijke procedure gelden. Zie Alg. Begins. XIV no. 7 sub d voor de motiveering dezer opvatting. Vgl. ook Lacoste 1.1. nos. 69—74 (p. 28—29). — Wat de materieele rechtsverhouding van partijen betreft, zie als voorbeeld: H. R.

9 Mei 1895 W. 6669, R.spr. 170 § 6, v. d. Hon. B. R. 61 p. 161, P. v. J. 1895 no. 63. Ygl. ook, in een onteigeningszaak, H. R.

10 April 1905 W. 8206, R.spr. 199 § 66, P. v. J. no. 437 (contra O. M.). Een interessant voorbeeld bij Hof 's Grav. 26 Juni 1905 W. 8275: interlocutoir der Rechtbank met beslissing tevens, zij het in den vorm eener overweging, dat de nietigheid der gestelde overeenkomst niet kon onderzocht, m. a. w. dat de verbindbaarheid als vaststaande moest aangenomen.

Als voorbeeld eener beslissing over de formeele rechtsverhouding van partijen kan genoemd die'over hun verplichting tot openlegging van boeken, of mededeeling van stukken. Ygl. Léon—v. Rossem met Suppl. I sub no. 18 op art. 46 Rv., waar het echter de vraag gold of een weigering van het bevel tot zulke mededeeling óók valt onder dit art. 46. Dit laatste kan bier in het midden blijven, als enkel betreffend de ruimere of engere uitlegging van gemeld art. 46. Het antwoord op de vraag of er materieel is een vonnis, in den zin van een daad van rechtspraak met gezag van gewijsde, kan niet afhangen van den positieven of negatieven inhoud van dit vonnis, — en op de bedoelde vraag komt het aan bij de kwestie der gebondenheid van rechter en partijen aan zijn beslissing, niet op het kameleontische begrip: „eindbeslissing", dat zoowel het eindvonnis in fonneelen als in materieelen zin omvat (zie hierboven). — Een ander voorbeeld eener beslissing over een formeele rechtsverhouding is die over

Sluiten