Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beslissing? Vgl. Hof Amst. 26 Maart 1900 W. 7473. Vgl. ook hierbij de boven geciteerde diss. van v. Loon, p. 83—99 en Léon—v. Rossem, met beide Supplementen, nos. 2, 3 en 10 op art. 337 Rv.

g. By het hierboven sub f gezegde denke men ook aan de in vroeger tijd gebruikelijke onderscheiding tusschen interlocutoriae simplices en de z.g. interlocutoriae vim defmitivae habentes, een onderscheiding, die echter niet altijd dezelfde begrippen betrof, en — voornamelijk doordat men meestal de vraag voor oogen had, van welke beschikkingen het hooger beroep behoorde open te staan vóór dat van het eindvonnis — ongemerkt heeft geleid tot een andere, nu nog bestaande indeeling, n.1. die in praeparatoire en interlocutoire vonnissen. De maatstaf hiervoor is nu of er al dan niet is een „préjugé" in den technischen zin, waarover zie o. a. Grand Dictionnaire universel du 19e siècle XIII (1875) i. v. Préjugé; Garsonnet, geciteerd hiervóór sub no. 3, § 1045 p. 399—401, • en v. Loon's diss. p. 31 — 53, speciaal p. 37. Vgl. ook Caroli, hierboven sub e geciteerd, speciaal p. 236—237, 252—254, 261, 279—297, 311—315, wiens „Waarschijnlijk" op p. 296 voor wat betreft het overnemen der theorie van het Hof te Aix door hem niet voldoende wordt gestaafd. — De hier bedoelde onderscheiding tusschen praeparatoire en interlocutoire vonnissen heeft — vat men het préjugé op in den zin van Merlin (zie Caroli 1.1.) en de ook thans in Frankrijk gangbare leer — nu niets meer te maken met de hierboven sub e en f jo. no. 3 hiervóór aangeduide in hetgeen de Franschen noemen „jugement avant faire droit" en „jugement définitif".

Over de vroegere interlocutoriae vim definitivae habentes vgl. Caroli 1.1. p. 100—102, 104-105, 120-121, 130-136, 139, 145—149, 154, 195 en 289; van Loon 1.1. p. 19 en 25 nt. 1; Wetzell, Syst. des ord. Civ. proz. 1854 § 51, p. 495-496; Planck, geciteerd sub no. 3 hiervóór, § 79, p. 472 jo. § 76, p. 448—449.

li. Ook in strafzaken wordt de term „eindvonnis" in verschillenden zin gebruikt; zie de litteratuur en jurisprudentie op

Sluiten