Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

artt. 228 lid 5 en 354 Sv. (artt. 242 en 388 oud), vermeld bij D. Simons, Handl. Wetb. v. Sv. 3e ed. (1901) p. 205, waarbij nog zijn te voegen H. R. 31 Okt. 1904 W. 8135, R.spr. 198 § 20, P. v. J. no. 390 p. 1, en Hof Leeuw. 26 Juli 1905 W. 8465. — De voor burgerlijke gedingen hierboven aangeduide beteekenis van eindvonnis in materieelen zin als beslissing over een rechtsverhouding, zou in strafzaken kunnen voorkomen ten opzichte der competentie (vgl. het daaromtrent hierboven sub f gezegde), en ten opzichte der formeele rechtsverhouding van het O. M. tot beklaagde. In dien zin zijn alle beslissingen over de ontvankelijkheid van het O. M. in de strafvervolging eindvonnissen, o. a. ook die welke speciaal genoemd zijn in art. 354 lid 2 Sv. Bij het sektie-onderzoek van dit artikel stelde de tweede afdeeling voor, dit lid 2 als overbodig weg te laten, blijkbaar den term eindvonnis in lid 1 opvattend in den hierboven vermelden materieelen zin. De Regeering kwam echter aan de bedenkingen dier afdeeling op andere wijs te gemoet, n.1. door aanvulling van het oorspronkelijk ontwerp, hiermee toonend „eindvonnis" te bezigen in den formeelen zin, als de beslissing waarmee de strafzaak wordt beëindigd. Ygl. Voorduin, Ned. Wetbn. 7 (Wetb. v. Sv. 2) p. 536—537, aant. V; vgl. ook 1.1. p. 535, aant. II. — In art. 242 oud (nu art. 228 lid 5) Sv. heeft de term gelijke beteekenis als in art. 354, vgl. Voorduin 1.1. p. 243, aant. VII. De jurisprudentie, hierboven aangeduid, hecht echter vaak een anderen zin aan het woord eindvonnis in beide artikelen. Of zij is terug te brengen tot een vast omlijnd begrip, moet hier worden in het midden gelaten. Alleen worde opgemerkt dat zij onder den term „eindvonnis" niet enkel beslissingen over rechtsverhoudingen verstaat. — Ook de iure constituendo schijnt dit laatste geen voldoende kriterium, waar het aankomt op de vraag of tegen een vonnis dadelijk appèl en cassatie moeten openstaan, noch in burgerlijke noch in strafzaken. Immers ook in andere gevallen kan een vonnis zóó groot nadeel meebrengen voor een dei partijen (in strafzaken ook de maatschappij of de Staat, door het O. M. vertegenwoordigd, hieronder begrepen), dat het be

Sluiten